Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zniszczenie dokumentów

Księgi podatkowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 14.04.2003 r. znak: PP-1/44315/2003 w sprawie odtworzenia dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, które uległy zniszczeniu w wyniku pożaru w części dotyczącej podatku dochodowego, po ponownej analizie problemu, poniżej przedstawia skorygowane stanowisko w tej kwestii. Przepisy rozporządzeni ...


Czy dokumenty księgowe opatrzone kategorią archiwalną B-5 dotyczące roku obrotowego 1999 mogą ulec brakowaniu w 2005 r. ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 12.10.2004 r. zapytanie, informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy kwestii: 1) Czy dok ...

Podatnik pyta co powinien uczynić w sytuacji, gdy utracił wskutek pożaru faktury dokumentujące zakupy? Podatnik dokonał odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z posiadanych faktur.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. (art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o pdatku akcyzowym - Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o ...

Jak prawidłowo postąpić w przypadku omyłkowego zniszczenia dokumentów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) - w części dotyczącej podatku dochodowego - Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowośc ...

dotyczy interpretacji przepisów w zakresie dokumentowania zdarzenia gospodarczego, a mianowicie: czy posiadane dokumenty tj. umowa obsługi księgowej i oświadczenie księgowej o pobieraniu wynagrodzenia za obsługę księgową, w opisanej sytuacji-utrata dokumentów, stanowi podstawę księgowania poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, działając na podstawie z art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Panią we wniosku z dnia 28.01.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów w zakresie dokumentowania operacji gospodarczej ...

Czy podatnik powinien dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego wykazanego w zniszczonych fakturach zakupu oraz, czy w sytuacji, gdy wskutek powodzi zniszczeniu uległa część dokumentów źródłowych może znaleźć zastosowanie art. 23 Ordynacji podatkowej przewidujący szacowanie podstawy opodatkowania ?

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej konieczności korekty odliczonego podatku naliczonego zawartego w zniszczonych fakturach VAT oraz możliw ...

Według jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować usługi porządkowania i archiwizacji dokumentów, przechowywania dokumentów, niszczenia dokumentów ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione ...

Czy powstały w wyniku pożaru, niezawiniony niedobór towarów handlowych i wyposażenia wymaga korekty podatku naliczonego VAT, jeżeli przy zakupie w/w przedmiotów Podatnik korzystał z odliczenia podatku naliczonego? W jaki sposób dokonać rozliczenia podatku VAT za miesiąc, w którym nastąpił pożar, skoro wraz z towarami spaleniu uległa dokumentacja podatkowa wraz z kasą rejestrującą?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając jego stanowisko odnośnie korekty podatku naliczonego ...

Pytanie dotyczy kwestii prawa do uśrednienia podatku od towarów i usług za miesiąc listopad na podstawie składanych deklaracji VAT-7 za okres styczeń - październik w związku z pożarem i faktem zniszczenia całej dokumentacji księgowej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2006r.. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej prawa do uśrednienia podatku od towarów i usług za miesiąc listopad na podstawie składanych dekl ...

Generowanie strony w 24 ms