Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wpłata

Koszty uzyskania przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 05.05.2003 r. (data wpływu do Urzędu 05.05.2003 r.) w sprawie interpretacji art. 16 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr ...

Odliczanie od podatku dochodowego od osób fizycznych wplat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2000r, Nr 14 poz. 176 z późn. zm.), podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o 19% kwoty dokonanych wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na po ...

- czy koszty ekspolatacyjne podlegają odliczeniu od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do urzędu dnia 01.12.2003 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ...

Czy wystawione przez administratora wynajmowanego lokalu „potwierdzenie wpłaty” z tytułu części należności za czynsz może być dowodem księgowym będącym podstawą do zaksięgowania ww. wydatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

Zgodnie z § 4 przedłożonej kserokopii umowy najmu „najemca będzie płacił wynajmującemu czynsz w wysokości 6.000,00 zł miesięcznie za całą wynajmowaną powierzchnię”. Z kolei § 6 przedmiotowej umowy stanowi, że „na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Wynajmujący nalicza podatek VAT od wartości czynszu za lokal zgodnie z ww. przepisami. Podatnikom VAT Wynajmuj ...

W roku 2001 skorzystaliśmy z tzw. " dużej " ulgi budowlanej ponieważ dokonaliśmy wpłat na poczet lokalu w spółdzielni. Otrzymaliśmy zwrot podatku. Ponieważ spółdzielnia nie wywiązała się z podpisanej umowy, rozwiązaliśmy ją i wycofaliśmy się z zakupu mieszkania w 2002 roku. Tak więc jednego roku skorzystaliśmy z odliczenia w ramach dużej ulgi budowlanej. W związku z tym, że zakupiliśmy mieszkanie w innej spółdzielni, a więc zmieniliśmy inwestycję, nie możemy kontynuować odliczeń i musimy zwrócić całość odliczonej kwoty. Czy możemy jednak skorzystać z ulgi odsetkowej ?

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie interpretacji art. 26 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku ( Dz. U. z 2000 r Nr 14 poz. 176 ze zmianami) o podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 Nr 137 poz. 926 ze zmianami) Ordynacja podatkowa informuje: Stosownie do postanowień a ...

Dotyczy kwestii opodatkowania kwoty otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej „...” S.A. tytułem zwrotu składki wniesionej na rzecz ww. firmy po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia na życie i dożycie z waloryzowaną sumą ubezpieczenia „Pewny zysk”.

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włocławku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w nawiązaniu do pisma z dnia 07.01.2004 r (data wpływu do tut. Urzędu 12.01.2004 r) dotyczącego wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r ...

uzupełnić

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, w nawiązaniu do pisma Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.04.2004 r. (znak: PUS.I/423/38/2004) w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zmienia treść informacji zawartej w ww. piśmie w sposób ...


Czy kwota wpłacona na rachunek nieoprocentowany prowadzony przez Kasę Mieszkaniową można odliczyć od podatku w ramach kontynuacji dużej ulgi budowlanej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.02.2004 r. oraz jego uzupełnienie z dnia 10.03.2004 r. w sprawie możliwości odliczenia w zeznaniu podatkowym wpłaconej w grudniu 2003 roku kwoty pieniężnej na rachunek nieoprocentowany prowadzony w kasie mieszkaniowej, działając zgodnie z art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) ...


Generowanie strony w 29 ms