Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółdzielnie

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2003 r. w sprawie opodatkowania wypłaty waloryzacji udziałów członkowskich informuje. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektóry ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2003 r. znak: NF/2345/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalaz ...

Czy w chwili dokonania podziału pozostałego po likwidowanej spółdzielni majtku członkowie spółdzielni powinni zapłacić podatek dochodowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczeln ...

Pytanie dot. zakresu stosowania stawki podatku od towarów i usług na ustanowienie przez Spółdzielnię Mieszkaniową na rzecz członka spółdzielczego, prawa do lokalu użytkowego jak i opłat za jego użytkowanie a także obowiązku wystawiania faktur przez Spółdzielnię.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. 1993 r. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.) - opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem, podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 4 pkt 1 cyt. ustawy przez towar rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postaci ...

w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółki prawa handlowego.

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12.03.2004 r., znak: NF/1150/2004 r., uzupełnione pismem z dnia 02.04.2004 r., znak: NF/1499/04 (data wpływu do US 06.04.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółki prawa handlowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.19 ...

Czy powstanie, a jeżeli tak, to jaki, obowiązek podatkowy spółdzielni w likwidacji w świetle przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z koniecznością podziału majątku spółdzielni pozostałego po jej likwidacji, dokonanego zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia?

Pismem z dnia 4.02.2004 r. Spółdzielnia „S.” zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela poniższych wyjaśnień: Spółdzielnia w likwidacji w ...

Czy z chwilą dokonania podziału pozostałego po likwidacji spółdzielni majątku (w postaci udziałów w spółce z o.o.) poprzez przydzielenie tych udziałów członkom spółdzielni członkowie ci powinni zapłacić podatek dochodowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 23.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, odnośnie opodatkowania przez członków spółdzielni przychodu uzyskanego z chwilą dokonani ...

dotyczy stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podziału majątku pozostałego po likwidacji spółdzielni

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kolbuszowie pismem z dnia 12.03.2004 r. (znak: U.S.I/415/1/04): Spółdzielnia „S.” w R. została postawiona w stan likwidacji (wniosek z dnia 1.03.1999 r.). Walne zgromad ...


Dot. opodatkowania wypłaconego w 2003r. udziału członkowskiego po zmarłym pracowniku-członku spółdzielni, a także opodatkowania udziałów członkowskich wypłaconych w 2004r. byłym pracownikom-członkom spółdzielni

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze dokonuje zmiany informacji udzielonej w dniu 15.03.2004r. Nr II-1/PB-411/9/2004 przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w zakresie opodatkowania wypłaconych przez spółdzielnię udziałów członkowskich. Z przedstawionego stanu ...

Generowanie strony w 7 ms