Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udział

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2003 r. w sprawie opodatkowania wypłaty waloryzacji udziałów członkowskich informuje. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektóry ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2003 r. znak: NF/2345/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalaz ...

Czy odsetki od zaciągniętej w 2003 roku pożyczki na zakup udziałów w spółce z o.o. oraz zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych od tej umowy stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 26.01.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 11.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetek od zaciągniętej w 2003 roku pożyczki na zakup udziałó ...

Dotyczy opodatkowania rezydenta Niemiec z tytułu udziału w zarządzie spółki ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z ze. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskiwania dochodów za udział w zarządzie spółki z siedzibą w Polsce przez rezydenta Niemiec, informuje, ...

Zapytanie dotyczy interpretacji kwestii właściwości miejscowej w świetle art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c ustawy z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.): Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości "dużych urzędów skarbowych"? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zapytania podatnika, informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.): Zapytanie skierowane do tutejszego organu podatkowego dotyczy ...

Czy w związku z planowaną procedurą łączenia spółek posiadane lub otrzymane przez pracowników po połączeniu udziały spowodują u tych pracowników powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych - a jeżeli tak to w którym momencie?

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.02.2004 r. (wpłynęło do Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dnia 13.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08. ...

Pytanie dotyczy przychodu z odpłatnego zbycia akcji oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na ich nabycie.

Wnioskująca w latach 1997-2000 nabyła akcje spółki poprzez objecie kolejnych ich emisji w całości za wkład gotówkowy w wysokości 53.613.049,87 zł. W 2001r. ogłoszono likwidację spółki, której akcje nabył Podatnik. Z uwagi na złą sytuację finansową likwidowanej firmy i pogłębiające się zadłużenie (strata za lata 1997-2002 wyniosła 54.495.000,00 zł), Wnioskująca zmuszona była uznać, iż ma miejsce tr ...

- w sprawie naliczania odpisów amortyzacyjnych od wniesionego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki – prawa dzierżawy nieruchomości.

Odpowiadając na pismo z dnia 27.01.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 11.02.2004 r.) w sprawie naliczania odpisów amortyzacyjnych od wniesionego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym Spółki – prawa dzierżawy nieruchomości – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137 , poz. 926 z ...

Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą wniesienie majątku jako wkładu niepieniężnego do spółki jawnej?

W odpowiedzi na Pana pytanie złożone w tut. Urzędzie w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) , dotyczące skutków podatkowych jakie niesie ze sobą wniesienie majątku jako wkładu niepieniężnego do spółki jawnej Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obecną regulacje prawną uprzejmie wy ...

Dotyczy rozliczenia dochodów z najmu.

Podatniczka jest współwłaścicielem 4/15 części nieruchomości zabudowanej, w której znajdują się wynajmowane lokale uzytkowe. Ponadto jest opiekunem prawnym małoletniego brata, również współwłaściciela nieruchomości w 3/15 częściach, uzyskującego dochód z renty rodzinnej. Informacja o wysokości renty jest wystawiana przez ZUS na nazwisko podatniczki. W związku z powyższym podatniczka pyta: 1. Czy w ...

Generowanie strony w 10 ms