Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wypłata

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2003 r. w sprawie opodatkowania wypłaty waloryzacji udziałów członkowskich informuje. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektóry ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 15.09.2003 r. w sprawie odliczenia darowizny na budowę wodociągu, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Stosownie do art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli przedmiotem darowizny są pieniądze, wysokość wydatków na cele wymienione w ust. 1 pkt 9 tego artykułu ustaw ...


Czy zrefundowanie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zakupionych przez pracowników artykułów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2004 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych opublikowana w Dz.U. z 2003r. Nr 202, poz. 1956 ,która wprowadza szereg istotnych zmian w tytule "zwolnienia przedmiotowe". W wyniku nowelizacji art. 21 ust. 1 pkt 67 w aktualnym brzmieniu w/w przepisu zwolniona od podatku dochodowego jest wartość świadczeń rzeczowych otrzymanych przez pracowników do wy ...

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie wyegzekwowane i wypłacone w 2003 r. przez komornika sądowego na podstawie wyroku sądu w sytuacji, gdy sąd zasądził wynagrodzenie w kwocie netto?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 5.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 6.02.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 16.02.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Wynagrodzenie za pracę, jako niezbędn ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pisemne zapytanie, dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, z dnia 2003.10.13 (uzupełnione 2003.10.20 i 2003.10.22) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a i 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy ...

czy renta powypadkowa wypłacana z Nimiec za posrednictwem banku, z tytułu niezdolności do pracy, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podsatwie art. 21 ust. 1 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Działają na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 27.01.2004r. w sprawie opodatkowania renty powypadkowej zagranicznej wypłacanej za pośrednictwem banku w cyklach miesięcznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach wyjaśnia co następuje: W trakcie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rolnictwi ...

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych za udział w zarządzie spółki z siedzibą w Polsce przez rezydenta Niemiec.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ratyfikacji umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. z 4 lutego 2004 r. Nr 16, poz. 149), wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z tytuł ...

Czy wypłaty byłym pracownikom premii regulaminowej za lata poprzednie wraz z należnymi odsetkami na podstawie prawomocnych wyrokow Sądu Pracy można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów pod datą poniesienia wydatków ?

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy „ koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do prz ...

Czy odsetki za zwłokę należne z tytułu nieterminowej wypłaty odszkodowania, wynikącego z umowy o zakazie konkurencji, zwolnione są od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie płatnika z dnia 15.04.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że byłemu pracownikowi ...

Generowanie strony w 5 ms