Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gospodarstwo rolne

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1, oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 04.04.2003 r. (data wpływu do Urzędu 14.04.2003 r.), uzupełnionego pismem bez znaku z dnia 18.04.2003 r. (data wpływu do Urzędu 23.04.2003 r.) oraz pismem z dnia 05.05.2003 r. (data ...

Dotyczy dochodu uzyskiwanego z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób.

Na podstawie przepisów art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Podatnika z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku doc ...

- czy usługi opracowywania planów modernizacji gospodarstwa rolnego polegającej na zakupie nowych ciągników i maszyn rolniczych wykonywane na zlecenie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów?

Odpowiadając na pismo z dnia 26.11.2003 r. (data wpływu do US 27.11.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 12.12.2003 r. (data wpływu do US 19.12.2003 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje. Z podanego w piśmie stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługi opracowywani ...

- czy sprzedaż nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym zwolniona jest z podatku od czynności cywilnoprawnych (nabyta nieruchomość wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 25 listopada 2003 r. stwierdza co następuje: Z pisma Pana wynika, że został sporządzony akt notarialny warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości o powierzchni 1,9082 ha. Zgodnie z ewidencją gruntów w skład ww. nieruchomoś ...

czy nabywając nieruchomość, przy akcie notarialnym przenoszącym własność mam obowiązek uiścić u notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, czy też należy potraktować nabywaną nieruchmość jako powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, którego jestem dzierżawcą i w stosunku do którego posiadam tytuł prawny tj. umowę dzierżawy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku działając na zasadzie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: - z pisma z dnia 25.02.2004 r. wynika, iż jest Pan dzierżawcą pastwiska o pow. 3,08 ha położonego we wsi O. W dniu 25.02.2004 r. podpisał Pan umowę warunkową KUPNA nieruchomości położ. we wsi G. o pow. 0,20 ha zabudow ...


Czy na podatniku ciąży obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości, jeżeli stanowi ona część gospodarstwa rolnego i została nabyta w drodze spadku, działu spadku oraz umownego zniesienia współwłasności?

Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości, jeśli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. W myśl art. ...

Czy zakup budynku mieszkalnego wraz z gospodarstwem rolnym stanowi cel określony w art. 21 ust.1 pkt 32 lit. "a" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r. Dz.U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, a więc m. in. prawa do spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego w części wydatkowane na nabycie w kraju, nie później niż w okresie 2 lat od d ...

Czy przy sprzedaży nieruchomości rolnej zobowiązany jest do dokonania zapłaty podatku w wysokości 10%?

Pismem z dnia 30 marca 2004 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości dokonanego w 2004 r. na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (D ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży w 2004 r. nieruchomości nabytej na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28.07.1990r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, może korzystać ze zwolnienia od zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Postanowieniem Sądu z 1973 r. udział w gospodarstwie rolnym pozostawionym przez spadkodawcę (matkę podatnika) nabył Skarb Państwa, z uwagi na to, iż syn nie miał wówczas uprawnień rolniczych. W 2003 r. wyrokiem Sądu Okręgowego, Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28.07.1990r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, przeniósł własność tej nieruc ...

Generowanie strony w 3 ms