Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki od zaliczek

Niewpłacona w terminie zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 44 ust 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jest zaległością podatkową, od której pobiera się odsetki za zwłokę (art. 19 ust. 2 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych, Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.).

Decyzją z dnia 28 lutego 1997 r. Urząd Skarbowy w N., po rozpoznaniu wniosku Edmunda P., ustalił odsetki za zwłokę w kwocie 3.864,50 zł należne od zaległości podatkowych z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym za miesiące od września do grudnia 1993 r. W uzasadnieniu decyzji wskazano między innymi, że odsetki za zwłokę naliczono - stosownie do § 10 ust ...

1. Jak należy rozliczyć dochód pracownika, który powstał w związku ze zwrotem nienależnie potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za okres od 1.07.2003 r. do 31.12.2003 r. w sytuacji, gdy wypłata nastąpi w styczniu 2004 r.? 2. Czy różnicę w podatku dochodowym od płac płatnik powinien wpłacić z odsetkami? 3. Czy dokonana korekta podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje utratę zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa?

W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo P. „C.” sp. z o.o. w W. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka z dniem 1.07.2003 r. zlikwidowała przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe wypłacane co pięć lat. Tytułem rekompensaty pracownikom wypłacane są nagrody jubileuszowe ...

Czy słusznie zapłacono odsetki od różnic /zaległości/ w zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, powstałych za poszczególne miesiące 2002r. w związku ze złożonymi w maju 2004r. korektami deklaracji PIT-5 za 2002r?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w związku z omyłkowym zaliczeniem remanentu początkowego do kosztów uzyskania przychodów od miesiąca stycznia 2002r. – zaliczki na podatek dochodowy wg deklaracji PIT-5 zostały zaniżone w miesiącach I-VIII.2002r., od miesiąca września 2002r. zaliczki były wpłacane w prawidłowej wysokości. W związku z powyższym w miesiącu maju 2004r. złożył Pa ...

Czy zwrot niesłusznie pobranych odsetek od zaliczek na podatek dochodowy oraz zwrot nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r. podlega opodatkowaniu?

DECYZJA Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 marca 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola z dnia 28 lutego 2006 r. nr US40/DF1/415-9/III/2006 w sprawie pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego ...

Czy w związku z tym, że podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym powinna stanowić cała kwota otrzymanej prowizji (a nie kwota wyliczona rachunkiem "w stu") należy skorygować CIT-2 od maja 2004 r., od kiedy następowała wypłata prowizji i dopłacić różnicę podatku wynikającą z zaniżenia zaliczek na podatek za te miesiące z odsetkami od zaliczek, czy skorygować tylko CIT-8 za 2004 r. i 2005 r. i dopłacić różnicę podatku wynikającą z korekty zeznania rocznego z odsetkami?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie prawidłowości dokonywanych rozliczeń podatkowych

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2007r. (data wpływu do Urzędu 15.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarb ...

Czy przychody z odsetek od nieterminowych wpłat - zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali indywidualnych, uiszczanych przez właścicieli lokali we wspólnocie są przychodami z gospodarki zasobem mieszkaniowym, a uzyskany z tego źródła dochód podlega zwolnieniu z podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

W dniu 29 czerwca 2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów Spółdzielni z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali indywidualnyc ...

Jeżeli w postępowaniu podatkowym po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił zaliczek na podatek w całości lub części, nie złożył deklaracji albo wysokość zaliczek jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość odsetek za zwłokę, przyjmując prawidłową wysokość zaliczek na podatek, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji, a także w razie braku deklaracji. Przepis ten, szczególny wobec art. 53 ustawy, nie rozstrzygał o czasokresie, w którym taka decyzja mogła być wydana. W świetle przedstawionych wyżej rozważań brak było podstaw do uznania, że czas na określenie odsetek od zaliczek, dokonywane po zakończeniu roku, w którym zaliczki miały być płacone był inny niż wskazany dla przedawnienia zobowiązania i - z uwagi na określony w art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - termin płatności zaliczki grudniowej upływał rok wcześniej niż czas, w którym mogła zostać wydana decyzja określająca zobowiązania podatkowe, na poczet którego zaliczki (nie) zostały zapłacone.

Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2006 r. sygn. akt I SA/Gl 866/06, wydanym na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, po rozpoznaniu skargi Danuty K., uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 24 marca 2006 r., (...), w przedmioci ...

Czy Urząd Skarbowy zgodnie z obowiązującymi przepisami mógł naliczyć odsetki od zaliczki za miesiąc sierpień 2006 roku od dnia 21 września 2006 r. do dnia skorygowania deklaracji rocznej PIT-36L, czyli do dnia 28 lipca 2008 r.?

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działają ...

Wnioskodawca powołuje się we wniosku na art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć, że wnoszone opłaty dokonywane są przez właścicieli lokali mieszkalnych a nie użytkowych więc odsetki naliczane za nieterminowe wpłaty powyższych opłat uznać należy za pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Dochód uzyskany z tego źródła podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy ww. powyżej, pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 12 ms