Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ewidencja środków trwałych

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie amortyzacji zakupionej na potrzeby firmy nowobudowanej stacji paliw - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, że: Wszystkie składniki majątkowe używane w działalności gospodarczej o okresie użytkowania dłuższym niż rok i w ...

Koszty uzyskania przychodów

W uzupełnieniu udzielonej odpowiedzi z dnia 17.04.2003 r. znak:PD-415/27/03 na Pani pytanie dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Warunkiem dokonania odliczeń amortyzacji środka trwałego wykorzystywanego w prowadzonej działalności jest wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych. Zgodnie z art. 22d ust. 2 ustawy o podatku dochodow ...

Obniżenie podatku należnego

Wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2003 r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem do tut. organu podatkowego czy będąc podatnikiem podatku od towarów i usług oraz prowadząc działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług transportowych ma prawo do odliczania podatku naliczonego z faktur zakupowych dotyczących eksploatacji (naprawa, przegląd okresowy, zakup opon i drobnych części zamiennych) samochodu ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje. Z dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że rejestrując od 01.05.1999r. działalność gospodarczą w zakresie usług taksówkowych podatnik wybrał opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Z dniem 01.08.2003 r. utracił prawo do korzystania z op ...

- w jaki sposób ustalić wartość początkową srodków trwałych gdy zostały nabyte przed dniem założenia ewidencji i nie można ustalić ceny ich nabycia?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 03.10.2003 r. znak: US.II.PDF/415/99/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji. S ...

Zmiana stawki amortyzacji dla budynku, po okresie trzech lat jego amortyzacji od wprowadzenia do ewidencji środków trwałych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w związku z zapytaniem jednostki złożonym w dniu 18.11.2003 r. uzupełnione pismem z dnia 8.12.2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego korekty od 1.01.2004 r. stawki amortyzacyjnej zakupion ...

W dniu 15.12.2003r. zakupiłam samochód z homologacją, a w dniu 22.12.2003r. zainstalowałam w nim instalację gazową. Samochód wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w grudniu 2003r. Czy mogę w grudniu zaliczyć do kosztów uzyskania 30 % wartości początkowej samochodu, zgodnie z art. 22k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeśli samochód kupiłam na kredyt z 10 % wkładem własnym, to czy mogę do wartości początkowej dodać koszty kredytu, opłat i prowizji ?

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 10.02.2004r. (data złożenia w Urzędzie – 10.02.2004r.) w sprawie określenia wartości początkowej samochodu (...) z homologacją i amortyzowania tej wartości według zasad zawartych w przepisie art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska ...

Czy składniki majątku trwałego (w wiekszości są to maszyny), których budowa i montaż zostały zakończone - nie wykorzystywane ze względu na brak zamówień - Spółka może przyjąć do ewidencji i naliczać amortyzację wg obniżonych stawek ? Czy amortyzacja taka będzie kosztem uzyskania przychodów ?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.12.2003 r. złożone w Urzędzie Skarbowym w Skierniewicach w dniu 23.12.2003 r. i przesłane zgodnie z właściwością do Łódzkiego Urzędu Skarbowego, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) N ...

- dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych liter.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.10.2003 r. dotyczące zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupionych liter, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku wyjaśnia : 1. Zaliczenie poniesionego wydatku bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu lub uznanie go jako zakup środka trwałego uzależnione jest od tego czy powyższy zakup spełnia kryteria pozwalające uznać go za środek trwały podlegający amo ...

Czy można jednorazowo odliczyć amortyzację w wysokości 30% wartości zakupionego środka trwałego fabrycznie nowego zaliczonego do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych wgrudniu 2003r.

Odpowiadając na pismo z dnia 01.03.2004 r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 27.07.2002 r. o zmianie ...

Generowanie strony w 21 ms