Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wniesienie środka trwałego do spółki

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 19 maja 2003 roku w sprawie amortyzacji zakupionej na potrzeby firmy nowobudowanej stacji paliw - Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, że: Wszystkie składniki majątkowe używane w działalności gospodarczej o okresie użytkowania dłuższym niż rok i w ...

- w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu w postaci środków trwałych,

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wyrażone w piśmie nr US. I/423-32/2003 z dnia 2003.12.01 w sprawie ustalania wielkości przychodów i kosztów ich uzyskania w związku z nabyciem udziałów w spółce z o.o. poprzez wniesienie aportu w postaci środków trwałych. Zauważa jednocześnie, iż konieczne jest uzupełnienie udzielonej - w trybie art. ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo FHU „D.” sp. z o.o. z dnia 10.01.2004 r. (znak: Dż/21/04, data wpływu 22.01.2004), Naczelnik Pierwszego Urzędu, Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Z dokumentów, tj. aktu notarialnego rep. A Nr 3971/03 będącego w posiadaniu tut. organu podatkowego wy ...

Czy w przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, gdzie jeden ze wspólników jest właścicielem lokalu użytkowego i jako osoba fizyczna wydzierżawia go odpłatnie spółce na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, można ujmować w kosztach amortyzację lokalu użytkowego?

Pismem z dnia 30.01.2004 r. Pan A.B., prowadzący działalność gospodarczą zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następujących sprawach. Czy w przypadku dwuosobowej spółki cywilnej, gdzie jeden ze wspólników jest właścicielem lokalu użytkowego i jako osoba fizyczna wydzierżawia go odpłatnie spółce na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, można ujmować w kosztach amortyzację lokalu uż ...

Jakie obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ciążą na osobie fizycznej, która wnosi w formie wkładu przedsiębiorstwo stanowiące jej własność (zaprzestaje zarazem działalności prowadzonej indywidualnie) do już istniejącej spółki cywilnej, w której ta osoba fizyczna ma udziały? Jak zostanie ustalona wartość środków trwałych wniesionych do spółki stanowiących dotychczas składniki majątku w działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie? Czy te składniki majątku będą podlegały amortyzacji w spółce?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w odpowiedzi na zapytania podatnika zawarte w piśmie z dnia 2.03.2004 r. dotyczące skutków w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wniesienia przeds ...

dotyczy odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.03.2004 r. w sprawie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podat ...

Koszty uzyskania przychodów

Jak wynika z treści pisma, wspólnik spółki z o.o. objął w spółce wszystkie udziały, które pokrył częściowo w gotówce a częściowo aportem w postaci środków trwałych i wyposażenia. Środki trwałe wniesione jako aport do spółki z o. o. będą podlegały amortyzacji podatkowej, stanowiącej koszty uzyskania przychodów, na zasadach określonych w przepisach art. 16a-16m z uwzględnieniem art. 16 ustawy z dnia ...

1. Czy spółka otrzymująca aport w postaci używanych środków trwałych, zakupionych od syndyka masy upadłości, może naliczać indywidualne stawki amortyzacyjne? 2. Jaki dokument będzie wystarczający do udowodnienia, że środki trwałe są używanymi?

Pismem z dnia 15 czerwca 2004 r. nr NG /251 12004 r., Spółka Akcyjna w K. uzupełnionym w dniu 28 czerwca 2004 r. zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie pisemnej informacji w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Przedstawiono stan faktyczny: spółka A ...

Jak ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku objęcia udziałów w spółce zo. o w zamian za wkład niepieniężny, gdy przedmiotem wkładu są środki trwałe? Czy kosztem będzie wartość początkowa wnoszonych do spółki urządzeń z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych, czy też kosztem będzie wartość rynkowa wnoszonych urządzeń?

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż ..... spółka z o.o. z siedzibą w .... zamierza wnieść do nowo powstałej spółki z siedzibą na Ukrainie tytułem aportu maszyny znajdujące się w ewidencji środków trwałych. W ewidencji księgowej spółki wartość początkowa tych maszyn wynosi 121.640,18 zł, a po amortyzacji wartość księgowa wynosi na kwotę 91.641,56 zł. Z wyceny biegłego rzeczoz ...


Generowanie strony w 15 ms