Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: homologacja producenta

Obniżenie podatku należnego

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r. informuje, że zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, ...

Wyłączenie zwrotów i obniżek

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dn. 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: samochodów osobowych oraz innych samochod ...

1. Czy prowadząc działalność gospodarczą na własny koszt ale w imieniu zlecającego ma prawo koszty eksploatacji użyczonego samochodu ciężarowego, posiadającego wyciąg ze świadectwa homologacji rozliczać w podatku od towarów i usług.2. Dotyczy sposobu rozliczenia kosztów eksploatacji nieodpłatnie użyczonego samochodu oraz ustalania przychodu z działalności gospodarczej w sytuacji nieodpłatnego użyczenia samochodu.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 18 listopada 2003r. (wpływ do tut. Urzędu 20 listopada 2003r.) uzupełniony pismem z dnia 5 grudnia 2003r. oraz z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co ...

Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach, dokumentujących zakup paliwa do samochodu ciężarowego, nieposiadającego homologacji importera bądź producenta na taki typ pojazdu?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. Powołany przepis prawa nie wyłącza zatem ...

Prawo do odliczenia podatkuVAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa(Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ),Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2004.07.07 (data wpływu 09.07.2004) w sprawie udzielenia informacji na temat: prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu paliwa do samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologa ...

Pytanie Spółki dotyczy wyjaśnienie, czy nie posiadając dokumentów homologacji dla samochodów ciężarowych – specjalnych można dokonać obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu paliw silnikowych

Spółka jest właścicielem samochodów ciężarowych – specjalnych przeznaczonych do transportu mleka oraz wyrobów mleczarskich, do których nie posiada dowodów homologacji lub dokumentów zwalniających z obowiązku jej posiadania.Zakup w/w samochodów nastąpił w latach 1975-1988r i podstawą ich rejestracji były faktury zakupu. Z przedłożonych dowodów rejestracyjnych wynika, że są to samochody ciężarowe ma ...

Podatnik pyta czy może rozliczać podatek naliczony zawarty w zakupie paliwa , części i napraw samochodów używanych do prowadzenia działalności gospodarczej?

Stosownie do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa odliczenie podatku naliczonego przy zakupie paliw zależy od tego, do jakiego samochodu jest to paliwo.Zgodnie z postanowieniami art.88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz.U.Nr 54, poz. 535/ obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się między innymi do nabywanych przez po ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego z tytułu zakupu samochodów ciężarowych nie posiadających świadectwa homologacji?

Według stanu faktycznego przedstawionego przez podatnik wynika, że w październiku i listopadzie 2004 r. nabył trzy samochody ciężarowe o dopuszczalnej ładowności wyższej niż określona w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w/w pojazdy zostały zakupione jako samochody używane bez świadectwa homologacji. Podatnik zwrócił się z pytaniem czy: ma prawo do odliczenia podatku naliczonego ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu samochodu ciężarowego bez homologacji?

Odpowiadając na pismo w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług od importowanego samochodu ciężarowego Urząd Skarbowy w Nowym Targu informuje, że zagadnienie możliwości dokonywania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupiesamochodów innych niż osobowe winno być rozpatrywane z uwzględnieniem przepisu § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w spr ...

Czy na podstawie posiadanych dokumentów opisanych wyżej Spółka może uznać, że jest to pojazd ciężarowy i określić podatek VAT od zakupionego paliwa?

POSTANOWIENIENa podstawie:- art. 14a, 14b §1 i §2, art. 15 §1, art. 217 §1 i § 2, art. 236 §1i §2 pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60),- art. 86 ust 1, art. 86 ust 3 i 5, art. 8 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. z ...

Generowanie strony w 10 ms