Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instalacja oświetleniowo-sygnalizacyjna

Stawki podatku

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez spółkę z o.o. Biuro Obsługi Inwestycji w dniu 18.06.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów mostowych, tuneli i przejść podziemnych oraz autostrad, dróg kołowych i szynowych, pas ...

Jaką stawką VAT opodatkowane są roboty związane z montażem instalacji oświetleniowych i sygnalizacji na drogach ?

Zgodnie z art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, w odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004 r. informuje, że „roboty związane z montażem instalacji oświetleniowych i sygnalizacji na drogach” zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 45.34.21 opodatkowane są stawką podatku od towa ...

Czy poprawnym jest naliczanie obniżonej stawki 7% VAT na usługi montażu, naprawy i konserwacji instalacji sygnalizacyjnych (pożaru, włamania, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych) wykonywane na terenie domów opieki społecznej, internatów i burs szkolnych, domów studenckich, domów dziecka, domów dla bezdomnych, budynków mieszkalnych na terenie koszar, zakładów karnych i poprawczych, aresztów śledczych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz.60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 01.06 ...


Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem odnośnie właściwego momentu zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów przyszłych wydatków, polegających na wykonaniu instalacji wewnętrznych ciepłowniczych wraz z instalacją wodno – kanalizacyjną, wentylacji, ochroną akustyczną i doprowadzaniem zasilania elektrycznego w celu odbioru ciepła w prowadzonej inwestycji budowlanej, w świetle przepisów podatku dochodowego od osób prawnych.

W dniu 27 marca 2007r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który został uzupełniony w dniu 23 kwietnia 2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Wnioskującej jest budowa nieruchomości oraz zarządzanie nieruchomościami. W roku 2006 Spółka podpisała umowę o przyłączenie z dostawcą ener ...

Czy wykonując dla firmy Angielskiej na terenie państw Unii Europejskiej usługi montażu instalacji oświetleniowej (głównie wykonywanie oświetlenia ekspozycji na targach), a także demontażu ekspozycji i usługi porządkowe, będzie zobowiązany naliczać i odprowadzać podatek VAT, czy też usługi wykonywane poza granicami kraju nie podlegają opodatkowaniu w Polsce , a zobowiązanym do odprowadzenia tego podatku jest nabywca angielski?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu zażalenia Pana B na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 28 listopada 2006 r. Nr PP/443-26/06 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie po ...

Generowanie strony w 4 ms