Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gra losowa

Dochody opodatkowane ryczałtem

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo nr KL-024/16/2003 z dnia 04.06.2003 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych przez Państwową Inspekcję Pracy nagród dla osób uczestniczących w konkursach wiedzy na temat ochrony pracy, informuje: Zgodn ...

Wyłączenia

W odpowiedzi na zapytanie dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy użyciu kasy fiskalnej, zgodnie z art.14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej. Obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 st ...

Czy prowizja uzyskana od wartości zawartych umów na sprzedaż zakładów na gry liczbowe w imieniu innego podmiotu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też jest to czynność objęta działalnością w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych. W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować uzyskaną prowizję.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zmianami), przepisów tej ustawy nie stosuje się między innymi do działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. W załączniku Nr 2 do ustawy VAT pod ...

Dotyczy: ustalenia czy posiadany przez podatnika automat jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie albo grą na automacie o niskich wygranych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 68. poz. 341 ze zm.)

Stosownie do pisma z dnia 24.06.2003r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1992r. Nr 68, poz. 341 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że: Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 68. poz. 341 ze zm.) w zdaniu pierwszym stanowi, że grami losowymi są ...

Czy poszczególne składniki abonamentu, otrzymywane przez pośrednika w zawieraniu umów gry losowej od uczestnika gry, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Podatnik świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów gry losowej (Dużego Lotka), pomiędzy osobami fizycznymi zorganizowanymi w grupy a organizatorem gry – Totalizatorem Sportowym. Spółka działa wyłącznie w imieniu i na rzecz uczestników gry. Stronami umowy gry losowej zawieranej przy pośrednictwie Spółki są Totalizator Sportowy i uczestnicy gry. Spółka przekazuje uczestnikom gry 100% ...

Czy i jakie są konsekwencje prowadzenia sprzedaży gier losowych i zakładów wzajemnych, tylko na postawie rozszerzonego wpisu do rejestru działalności gospodarczej i uzyskanego świadectwa zawodowego.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego, na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że na podstawie umowy zawart ...

Czy na zainstalowanie w barze automatów do gier zręcznościowych wymagane jest zezwolenie?

Sprawy udzielenia zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach reguluje ustawa z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U.Nr 4, poz.27 z 2004r.) . Zgodnie z art.2 ust.3 tej ustawy o tym czy gra na automacie jest grą w rozumieniu tej ustawy rozstrzyga w drodze decyzji Minister Finansów. Zezwoleń na urządzanie i prowadzenie gier na automatach udz ...

Czy usługi pośrednictwa (prowizja ze sprzedaży zakładów gier losowych totalizatora sportowego) są zwolnine z podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 11.06.2004 r. (złożone dnia 14.06.2004 r.) - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (D ...

Wysokość opodatkowania usług pośrednictwa w sprzedaży zakładów wzajemnych totalizatora wyścigów konnych

DECYZJA Działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity), art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w związku z wnioskiem, dotyczącym udzielenia informacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego ...

Pytanie Podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu umowy agencyjnej polegającej na sprzedaży zakładów gier losowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w związku z obowiązkiem wyrażonym a art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004r. informuje, że dokonana przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie interpretacja przepisów prawa podatkowego zawarta w piśmie z dnia 26.08.2004r. nr US72/RPP1/44 ...

Generowanie strony w 28 ms