Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ochrona zdrowia

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie w sprawie określenia stawki VAT, złożone w dniu 18 czerwca 2003 r., informuje, że wymienione usługi stomatologiczne takie jak: leczenie protetyczne przez lekarza stomatologa z wykorzystaniem pracowni protetycznej, odbudowa zęb ...

Czy wydatki na szczepienia ochronne dla pracowników objęte są zwolnieniem od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 19 lutego 2004 roku, uzupełnione pismem z dnia 11.03.2004 r., w sprawie udzielania pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w trybie art. 14a § 1 i § ...

Czy zapomogi zdrowotne przyznawane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004r. (data wpływu: 23.03.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od ...

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług usługi pobytu opiekunów świadczone przez zakład opieki zdrowotnej przeznaczony dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2. W poz. 20 załącznika Nr 2 zamieszczono usługi o symbolu PKWiU ex 85, tj. usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług paramedycznych oraz mierzenia ciśnienia tętniczego poza placówkami ochrony zdrowia. Jednocześnie in ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować do usług polegających na przewozie dzieci niepełnosprawnych na trasie dom - szkoła – dom? Samochody są wyposażone w specjalistyczne pasy do mocowania osób i wózków inwalidzkich oraz najazdy lub windy. W pojeździe przebywa osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Zgodnie z opinią klasyfikacyjną wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (pismo z dnia 26.11.2003 r. Nr OISK-5672/KU-689/14-8522/03) usługi świadczone przez podatnika - polegające na przewozie osób niepełnosprawnych specjalnie przygotowanymi do tego celu samochodami, w których odpowiednio przygotowany personel medyczny sprawuje opiekę w trakcie pr ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana będzie usługa polegająca na pobycie osób indywidualnych w sanatorium z możliwością korzystania z jaskini solno-jodowej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W poz. 20 tego załącznika ujęte są usługi o symbolu PKWiU ex 85 - usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, ...

Czy wydatki związane z zabiegami fizykoterapeutycznymi pracowników są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Spółki? Czy wartość tych zabiegów jako wartość świadczeń lekarskich podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiadając na wniosek Spółki z dnia 23 marca 2004 roku, uzupełniony w dniu 31 marca 2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie: zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z zabiegami fizykoterapeutycznymi pracowników, opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości tych zabiegów jako ...

Zapytanie dotyczy możliwości zaliczenia faktur za usługę "profilaktyczna opieka zdrowotna" w ciężar kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy posiada podpisaną umowę z lekarzem rodzinnym, pełniącym funkcje lekarza zakładowego, sprawującego nad osobami zatrudnionymi profilaktyczna opiekę lekarska i wykonującego wszelkie badania pracowników, których przeprowadzenia od pracodawcy wymagają przepisy Kodeksu Pracy w świetle obowiązującego od 01.01.2004 r. przepisu pkt 65 art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, z wyjątkiem poniesionych kosztow świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu ...

Zwolnienia przedmiotowe

Nie każda z działalności statutowej podatnika jest wolna od podatku dochodowego. Zwolniona jest tylko działalność, która stanowi realizację preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej, wymienionej w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Ustawodawca do działalności preferowanej zalicza dz ...

Do którego roku podatkowego należy zaliczyć przychód z usług wykonanych (anestezjoplogia i intensywna terapia) w grudniu 2003 r. a zafakturowanych w styczniu roku następnego?

W dniu 3.03.2004 r. złożyła pani do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowe żądanie dotyczy udzielenia odpowiedzi w następującej sprawie: Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której świadczę usługi w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, które wykonuję bez zatrudnienia pracowników ...

Generowanie strony w 47 ms