Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty zastępstwa procesowego

Źródła przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.06.2003 r. (uzupełnione w dniu 11.07.2003 r.) w sprawie opodatkowania zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez pracownika na rzecz jego pełnomocnika pr ...

Czy do nabytych przez żonę zmarłego radcy prawnego w drodze spadku kosztów zastępstwa procesowego maja zastosowanie przepisy podatku od towarów i usług VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r., uzupełnione dnia 25.02.2004r. w sprawie stosowania przepisów w podatku od towarów i usług VAT do nabytych w drodze spadku kosztów zastępstwa procesowego przez żonę zmarłego Radcy prawnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. w trybie art. 14a Ordynacji Podatkowej uprzejmie informuje; Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych jest traktowana j ...

- w zakresie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej kwot: tj. kwoty zasądzonej przez Sąd Okręgowy w G., odsetek od tej kwoty, kosztów procesu, zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej, a także termin w jakim powyższe kwoty powinny zostać uznane jako koszty uzyskania przychodu.

Pismem z dnia 18.08.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 22.08.2003 r.) – właściciel Zakładu Poligraficznego "E." zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 05.12.1997 r. podpisał Pan umowę leasingu operacyjnego z Best Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w T. Przedmiotem leasingu była maszyna fleksograficzna o wartości netto 1 ...

Według jakich zasad należy opodatkować dodatkowe wynagrodzenie dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego ?

Zgodnie z art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) radca prawny jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 65% kosztów zastępstwa sądowego zasądzonych na rzecz strony przez niego zastępowanej lub jej przyznanych w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbitrażu zagranicznym lub w postępowaniu egzekucyjnym ...

uzupełnić

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w przedmiocie dotyczącym sposobu zakwalifikowania zwrotu poniesionych na wytworzenie środka trwałego nakładów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z przedstawionego w zapytani ...

W jakiej dacie należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty procesowe, poniesione w roku 2003?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 29.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach uprzejmie wyjaśnia: Stan faktyczny opisany przez Spółkę jest następujący: W grudniu 2003 r. Spółka wniosła do sądu gospoda ...

1) czy odszkodowanie zapłacone z tytułu zniszczenia w czasie transportu powierzonego towaru może stanowić koszt uzyskania przychodu? 2) czy wydatki poniesione w związku z dochodzeniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, a związane z opłatą sądową oraz z usługami kancelarii prawnej stanowią koszty uzyskania przychodu? 3) w jakim momencie należy odnieść powyższe wydatki w koszty uzyskania przychodu?

Spółka, której przedmiotem działalności są usługi spedycyjno-transportowe, otrzymała od kontrahenta zagranicznego (francuskiej firmy spedycyjnej) zlecenie wykonania usługi przewozowej towaru z Francji do Polski. Do realizacji powyższego zlecenia, wynajęła polską firmę przewozową. Podczas wykonywania usługi przewozowej, na terytorium Belgii miał miejsce wypadek, w wyniku którego uległy uszkodzeniu ...

W jakiej wysokości należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku wypłaty rady prawnemu zatrudnionemu w zakładzie pracy na umowę o pracę kosztów zastępstwa procesowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pisemne zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 20.05.2004r, uzupełnione pismem z dnia 02.06.2004r, informuje co następuje. Przepis art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku doc ...

Dotyczy opodatkowania kosztów zastępstwa procesowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu pismem z dnia 25 lutego 2004 r. Nr US IV/415-3/04 w części dotyczącej opodatkowania kosztów zastępstwa procesowego. Dyrektor Izby Skarbowej informuje, ...

Pytanie spółki dotyczy zasad opodatkowania wynagrodzenia oraz wysokości kosztów uzyskania przychodu radcy prawnego z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami /, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zatrudniała na umowę zlecenie radcę prawne ...

Generowanie strony w 7 ms