Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nabycie prawa

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że stosownie do art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), który stanowi, że Izba Skarbowa obowiązana jest do dokonania zmiany udzielonej informacji, (dotyczącej informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy w trybie art. 14a §1 Ordynacji podatkowej), jeżeli stwierdzi, ż ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii następstwa prawnego, a zatem należy stosować w stosunku do podmiotów będących podatnikami VAT przepisy Ordynacji podatkowej. W art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) unormowano zasady sukces ...

Czy wpłata w 2003 r. z tytułu wniesienia wkładu budowlanego upoważnia do skorzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej?

W odpowiedzi na zapytanie złożone w tut. Urzędzie dnia 8.01.2004 r., uzupełnione do protokołu w dniu 20.01.2004 r. na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Ustawą z dnia z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy ...

Czy wydatek dokumentowany rachunkiem za przyłączenie do sieci gazowej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi budowlanej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2003 r. (uzupełnione na wezwanie w dniu 5.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...

Czy przysługuje odliczenie od dochodu w ramach „dużej ulgi budowlanej” (prawa nabyte przed końcem 1996 r.) kwoty wydatkowanej na zakup i montaż rolet zewnętrznych (aluminiowych), zakup i montaż rolet wewnętrznych (materiałowych) oraz moskitier (siatek przeciwko owadom)?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 8.12.2003 r. (data wpływu 8.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w ramach „dużej ulgi budowlanej” (prawa nabyte przed końcem 1996 r.),wydatków poniesionych na zakup i montaż rolet zewnętrznych (aluminiowych), jak również montaż rolet wewnętrznych (materi ...

W październiku 2001 r. podatnik zawarł z developerem przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego w nowobudowanym budynku mieszkalnym. Do końca 2001 r. wpłacił kwotę umowną na budowę lokalu mieszkalnego. Poniesione wydatki odliczył od podatku w 2001 r., jako wydatki poniesione na zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (wyczerpał limit w całości). W 2002 r. podatnik poniósł wydatki związane z wykończeniem ww. lokalu i odliczył je od podatku w ramach zwiększonego limitu dużej ulgi budowlanej – na zasadzie praw nabytych. W 2003 r. również poniósł wydatki związane z wykończeniem tego lokalu, które zamierza odliczyć w ramach niewykorzystanego limitu dużej ulgi budowlanej. 1. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń, w ramach dużej ulgi budowlanej, wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. na wykończenie lokalu mieszkalnego? 2. Czy dokonane odpisy od podatku za 2002 r. oraz zamierzony za 2003 r. są (będą) prawidłowe i zgodne z przepisami podatkowymi? 3. Czy w przypadku nie wykorzystania limitu dużej ulgi budowlanej w 2003 r., podatnik może w ramach tego limitu odliczyć od podatku za 2004 r., wydatki związane z uzyskaniem aktu notarialnego przenoszącego własność ww. lokalu? 4. Czy na zakupiony lokal mieszkalny przysługuje podatnikowi ulga remontowo-modernizacyjna za lata 2004–2005?

Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1997–2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a–f ustaw ...

Czy kwota umorzonej przez Urząd Miasta należności (podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie), ciążącej na podmiocie w likwidacji - sprzedajacym prawa własności do nieruchomosci i uzytkowania wieczystego gruntów, stanowi przychód spółki nabywającej te prawa?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej w związku z pismem Spółki z dnia 16 września 2003 r. uzupełnionym pismem z dnia 6 listopada 2003 r., wraz z załączonym aktem notarialnym, dotyczącym stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie umorzonych zobowiązań przez Urząd Miasta ...


W jaki sposób osoby obce, prowadzące wspólną inwestycję - budowę domu jednorodzinnego - i ponoszące wydatki na ten cel dotyczące wspólnych części budynku, w różnych wysokościach powinny dokonać odliczenia wydatków mieszkaniowych w ramach dużej ulgi budowlanej?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2002 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (...) zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone n ...

Czy różnice kursowe powstałe przy zapłacie za udziały są kosztem uzyskania przychodu w dacie dokonania zapłaty?

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka nabyła udziały w obcym podmiocie gospodarczym. Zgodnie z umową cena zakupu wyrażona była w walucie obcej ( w EURO), a zapłata za udziały nastąpiła w kilku ratach, w okresie kilku miesięcy od dnia podpisania umowy. Na skutek zmiany kursu EURO w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zapłaty powstały ujemne różnice kursowe. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 usta ...

Generowanie strony w 4 ms