Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cena nabycia

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: Ldz. 147/2003 z dnia 30.06.2003 roku (data wpływu do Urzędu 02.07.2003 r.), w sprawie ustalenia wartości środka trwałego wyjaśnia: Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialny ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie informuje. Z dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzędu wynika, że rejestrując od 01.05.1999r. działalność gospodarczą w zakresie usług taksówkowych podatnik wybrał opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Z dniem 01.08.2003 r. utracił prawo do korzystania z op ...

- w jaki sposób ustalić wartość początkową srodków trwałych gdy zostały nabyte przed dniem założenia ewidencji i nie można ustalić ceny ich nabycia?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 03.10.2003 r. znak: US.II.PDF/415/99/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji. S ...

- w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie aportu w postaci środków trwałych,

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wyrażone w piśmie nr US. I/423-32/2003 z dnia 2003.12.01 w sprawie ustalania wielkości przychodów i kosztów ich uzyskania w związku z nabyciem udziałów w spółce z o.o. poprzez wniesienie aportu w postaci środków trwałych. Zauważa jednocześnie, iż konieczne jest uzupełnienie udzielonej - w trybie art. ...

W dniu 15.12.2003r. zakupiłam samochód z homologacją, a w dniu 22.12.2003r. zainstalowałam w nim instalację gazową. Samochód wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w grudniu 2003r. Czy mogę w grudniu zaliczyć do kosztów uzyskania 30 % wartości początkowej samochodu, zgodnie z art. 22k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeśli samochód kupiłam na kredyt z 10 % wkładem własnym, to czy mogę do wartości początkowej dodać koszty kredytu, opłat i prowizji ?

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 10.02.2004r. (data złożenia w Urzędzie – 10.02.2004r.) w sprawie określenia wartości początkowej samochodu (...) z homologacją i amortyzowania tej wartości według zasad zawartych w przepisie art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska ...
dotyczy możliwości ustalenia w oparciu o wycenę biegłego wartości początkowej nieruchomości zakupionej w listopadzie 2001 r., a następnie remontowanej i modernizowanej z przeznaczeniem na wynajem oraz możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 %

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Wartość początkową środków trwałych w razie nabycia w drodze kupna stanowi cena nabycia, którą - zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...

Czy otrzymywana od Gminy przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji dopłata do świadczonych usług komunalnych, tj. dostawy wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz jaki wpływ mają dopłaty gminy na prawo do odliczania podatku naliczonego

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także inne czynności wymienione w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT obrót, ...

Generowanie strony w 4 ms