Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż nieopodatkowana

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: Ldz. 147/2003 z dnia 30.06.2003 roku (data wpływu do Urzędu 02.07.2003 r.), w sprawie ustalenia wartości środka trwałego wyjaśnia: Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialny ...

Podatnik dokonał wywozu za granicę części z zamiarem ich naprawy jednak po analizie kosztów tej naprawy spółka postanowiła sprzedać przedmiotowe części. Czy w związku z tym obowiązek podatkowyz tytułu eksportu towarów powstaje w dacie wywozu tych towarów, czy dopiero w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży z zagranicznym kontrahentem.

Zgodnie z przepisem art. 4 pkt 4 eksportem towarów jest potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towarów z polskiego obszaru celnego w wykonaniu czynności określonych w art. 2 ust. 1 i 3. Zatem nie każdy potwierdzony przez graniczny urząd celny wywóz towaru poza granice Polski jest eksportem towaru. Wywóz towaru musi być dokonany w określonym celu. Jeżeli celem wywozu towaru poza granice Pol ...

Czy prawidłowym jest przeniesienie rozliczenia kwot podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów związanych ze sprzedażą zwolnioną od podatku od towarów i usług oraz opodatkowaną do miesiąca, w którym wystąpi zarówno sprzedaż opodatkowana jak i zwolniona

W odpowiedzi na pismo z dn. 03.12.2003 r. będące zapytaniem czy prawidłowym jest przeniesienie rozliczenia kwot podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną do miesiąca, w którym wystąpi zarówno sprzedaż opodatkowana jak i zwolniona Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkow ...

Czy przychód uzyskiwany ze składek członkowskich pownien być brany pod uwagę przy ustalaniu wartości sprzedaży towarów (usług) opodatkowanej w wartości sprzedaży ogółem?

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik dokonujący sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Stosownie do ust. 2 cyt. przepisu podatnik może zmniejszyć poda ...

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z działanością opodatkowaną i nie podlegającą opodatkowaniu, w związku z ubieganiem się o odszkodowanie z tytułu poniesionych wydatków na remont zalanego lokalu, w którym prowadzona jest przez podatnika, tj. Urząd Dzielnicy działaność administrcyjna.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie stosowania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie zwrotu części odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń Urzędu, w których prowadzona była działalność administracyjna, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego ...


Czy przychód uzyskany z odpłatnego zbycia 3 pojazdów samochodowych w 2003 r. stanowi źródło przychodu podlegającego wykazaniu w zeznaniu podatkowym z osiągniętych przychodów w 2003 roku?

Działając na podstawie art. 14 § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie odpłatnego zbycia (sprzedaży) rzeczy po upływie pół roku, które nie są nieruchomościami ani prawami majątkowymi i odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarcze ...

Jak należy obliczać kwotę zwrotu?Czy przy obliczaniu wartości zapłaconego podatku od towarów i usług z faktur zakupu zgodnie z art. 21 ust. 2a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) należy brać pod uwagę tylko tę część kwoty, która dotyczy zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną? Jakie dokumenty należy przedstawiać organom podatkowym przy ubieganiu sięo zwrot z tytułu podatku od towarów i usług?

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usługoraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), która straciła moc z dniem 01.05.2004 r., podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną (podkreślenie własne). Oznacza to, że odliczeniu nie podlega kw ...

Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku okazjonalnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby nat ...

Jakie są możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT w sytuacji, gdy podatnik dokonuje sprzedaży opodatkowanej i nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT oraz otrzymuje zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów.

Zgodnie z art.19 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U.Nr 11 poz.50 z późn.zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Zgodnie z tym przepisem podatnikowi przysługuje prawo do zmniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, ...

Generowanie strony w 20 ms