Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość początkowa środków trwałych

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: Ldz. 147/2003 z dnia 30.06.2003 roku (data wpływu do Urzędu 02.07.2003 r.), w sprawie ustalenia wartości środka trwałego wyjaśnia: Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialny ...

- w jaki sposób ustalić wartość początkową srodków trwałych gdy zostały nabyte przed dniem założenia ewidencji i nie można ustalić ceny ich nabycia?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 03.10.2003 r. znak: US.II.PDF/415/99/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji. S ...

- dotyczy usług weterynaryjnych

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 27.10.2003 r. ( data wpływu - 28.10.2003 r. ) uzupełnione dnia 12.11.2003 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje. Opisując stan fakty ...

Dotyczy zaprzestania odpisów amortyzacyjnych z chwilą odstąpienia od umowy dzierżawy na punkt handlowy, w którym zostały przeprowadzone prace adaptacyjne.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 11997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n./ Not. odpowiadając na pismo z dnia 04.01.2004 r. informuje: W skierowanym do tut. organu podatkowego piśmie zwracają się Państwo z zapytaniem dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym. W 2003 ...

W dniu 15.12.2003r. zakupiłam samochód z homologacją, a w dniu 22.12.2003r. zainstalowałam w nim instalację gazową. Samochód wprowadziłam do ewidencji środków trwałych w grudniu 2003r. Czy mogę w grudniu zaliczyć do kosztów uzyskania 30 % wartości początkowej samochodu, zgodnie z art. 22k ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Jeśli samochód kupiłam na kredyt z 10 % wkładem własnym, to czy mogę do wartości początkowej dodać koszty kredytu, opłat i prowizji ?

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 10.02.2004r. (data złożenia w Urzędzie – 10.02.2004r.) w sprawie określenia wartości początkowej samochodu (...) z homologacją i amortyzowania tej wartości według zasad zawartych w przepisie art. 22k ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Ska ...

- dotyczy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokalu użytkowego wycenionego przez biegłego.

Pismem z dnia 24 lutego 2004 r. zwróciliście się Państwo do tut. urzędu z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów Prawa podatkowego w przedmiocie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokalu użytkowego wycenionego przez biegłego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wspomniany lokal został wybudowany przed rozpoczęciem działalności gospodarc ...

Czy można jednorazowo odliczyć amortyzację w wysokości 30% wartości zakupionego środka trwałego fabrycznie nowego zaliczonego do grupy 3-6 Klasyfikacji Środków Trwałych i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych wgrudniu 2003r.

Odpowiadając na pismo z dnia 01.03.2004 r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 27.07.2002 r. o zmianie ...

Czy w związku z zapisem w porozumieniu o przekazaniu Z.P.U.H. 50% obiektów tj. I i III grupy środków trwałych P.P.U. powinna w ewidencji dotyczących przedmiotowych środków trwałych zmniejszyć wartość brutto i umorzenie tych środków o 50%, a w ewidencji środków trwałych Z.P.U.H. zwiększyć te wartości?

Pismem z dnia 30.01.2004 r. (uzupełnionym w dniu 26.02.2004 r.) Podatnicy zwrócili się do tut. Organu Podatkowego z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. Podatnicy prowadzą działalność gospodarczą odrębnie, Pani jest właścicielką P.P.U., Pan jest właścicielem Z.P.U.H. (którego głównym miejscem wykonywania działalności jest teren, na którym prowadzi działalność gospodarczą Pani). Wyże ...

W jaki sposób ustalić wartość firmy oraz łączną wartość początkową nabytych środków trwałych – w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 6.02.2004 r. (znak: PO IV-423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 7.01.2004 r. (znak: PDM ...

Zakupiliśmy nieruchomość z przeznaczeniem wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej, na terenie której prowadzone są prace remontowo-adaptacyjne. Czy na bieżąco możemy odliczać ponoszone koszty związane z zakupem surowców, materiałów i usług niezbędnych do wykonania remontu oraz od kiedy będzie mogła nastąpić amortyzacja zakupionej nieruchomości ?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 23.02.2004r. uzupełnionego w dniu 29.03.2004r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia ...

Generowanie strony w 12 ms