Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wysokość

Zwrot różnicy podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § l i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 16.12.2002 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Firma „L.” S.A. zwróciła się z następującym pytaniem: „Czy zwrot bezpośredni dotyczący zakupów tow ...

Czy można odliczyć od podatku za 2003 rok 19% wydatków jakie podatnik poniósł na dojazd własnego dziecka do szkoły ponadpodstawowej położonej poza miejscowością stałego zamieszkania dziecka, gdy wydatki te są udokumentowane imiennymi biletami okresowymi, a środkiem transportu był tramwaj? Moim zdaniem można dokonać takiego odliczenia.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004 r., złożone w dniu 01.03.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępow ...

Jaka jest wysokości stawki podatku od towarów i usług stosowanej do sprzedaży usług w zakresie naprawy sprzętu medycznego na rzecz szpitala ?

Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2002r. – wymieniał „usługi napraw i konserwacji wyrobów z grupowania SWW 2885 (PKWiU ex 33.10.92), jednocześnie pozycja 24 wymieniała wyroby ortopedyczne, rehabilitacyjne i protetyczne, z wyłączeniem obuwia na stopy wrażliwe ...


Czy podlega opodatkowaniu premia pieniężna otrzymana za dokonane zakupy w określlonej wartości i terminie oraz z tytułu regulowania należności w terminie ?

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 19 sierpnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą „ w ...

Pytanie dotyczy możliwości skorzystania z prawa do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług w 2005 roku.

Dnia 01 marca 2005r. Strona złożyła w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie skorzystania z prawa do ponownego zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług w 2005 roku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca z dniem 1 stycznia 2001r. stał się podatnik ...


Czy Spółka dokonując wpłat należności z tytułu najmu sprzętu technicznego od firmy zagranicznej jest jako płatnik zobowiązana do pobierania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art.26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki znak (...) z dnia 12.11.2003 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 13.11.2003 r.) uzupełnione pismem znak (...) z dnia 9.12.2003 r. dotyczącym udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania pr ...

Czy w związku z przekroczeniem przychodu w 2005r. pond kwotę 800.000 EURO zobowiązana jest do założenia ksiąg rachunkowych w 2006r, czy nadal będzie mogła ustalać dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych.Zdaniem podatniczki od 01.01.2006r. nie musi zaprowadzić ksiąg rachunkowych.

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa / Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatk ...

Podnoszenie w skardze kasacyjnej zarzutów sprowadzających się w istocie do kwestionowania wydanej w innej sprawie decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej, wykracza poza zakres przedmiotowy rozstrzygnięcia zapadłego w niniejszej sprawie i pozostaje bez wpływu na dokonaną przez Sąd I instancji ocenę zgodności z prawem decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2004 r. (sygn. akt SA/Sz 1773/02) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Spółki Akcyjnej B w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2002 r. Nr PB.1.47-820/10/2002 w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych. W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przyjął, iż zaskarżoną decyzją, wydaną z powołaniem się na pr ...

Generowanie strony w 4 ms