Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot bezpośredni

Zwrot różnicy podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § l i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 16.12.2002 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Firma „L.” S.A. zwróciła się z następującym pytaniem: „Czy zwrot bezpośredni dotyczący zakupów tow ...

Zwrot różnicy podatku

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie w nawiązaniu do uzupełnienia w dniu 19.03.2003 r. pisma z dnia 16.01.2003 r., znak: PP443/339/2002, w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, wyjaśnia: Ustawą z dnia 30.08.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 153, poz. 127) w art. 21 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od ...

Czy faktury zakupu które nie zostały w 100% zapłacone w związku z zatrzymaniem od 3 do 5% wartości netto lub brutto na poczet kaucji gwarancyjnej - stanowią podstawę do zwrotu bezpośredniego.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 137, poz. 926 ze zm.). Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki nr KF/2571/w/ ...

Czy po dniu 01.01.2004r. zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej może otrzymać częściowy lub całkowity zwrot wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług na podstawie art. 14a ustawy z dnia 08.01.1993r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 08.01.2004r. znak: L.dz. 24/2004, uzupełnionym pismem z dnia 19.01.2004r. L.dz. 77/2004: Art. 14a usta ...


Czy podatnik wykonujący działalność w zakresie nauki pilotażu oraz działalność wydawniczą o powyższej tematyce ma prawo do zwrotu podatku naliczonego od zakupu silnika do budowanego pod nadzorem państwowym, ultralekkiego samolotu przeznaczonego na wynajem na rzecz innych pilotów posiadających uprawnienia i licencje ?

Zasady odliczania i zwrotu podatku naliczonego określają przepisy Ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) oraz przepisy wykonawcze do tej Ustawy, tj. m.in. przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym ...


Rozliczenie podatku naliczonego w całości z faktury VAT dotyczącej zadania inwestycyjnego w przypadku gdy zadanie to będzie następnie refundowane w części ze środków pomocowych Unii Europejskiej

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.08.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni w oparciu o art. 14 a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o PTU podatnik ma prawo do pomniejszenia wysokości podatku należnego o podatek na ...

Zasady uzyskania przez podatnika prawa do bezpośredniego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.08.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni w oparciu o art. 14 a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Przepisy art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ak ...

W jakich przypadkach podatnik może otrzymać „zwrot bezpośredni", czyli zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy?

Ustawa z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w art. 21 reguluje sposób postępowania w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Ustawodawca przewidział w szczególnych przypadkach specyficzne rozwiązanie, a mianowicie tzw. „zwrot bezpośredni”, czyli zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek b ...

Generowanie strony w 6 ms