Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nauka

Przychody

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 29.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 30.01.2003 r.) w sprawie uzyskania pisemnej informacji w przedmiocie momentu uzyskania przychodu wyjaśnia, że kwestię tę reguluje przepis zawarty w ar ...

Przychody

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w uzupełnieniu do pisma PDI-423/2/2003 z dnia 10.02.2003 r. w sprawie momentu uzyskania przychodu informuje, że literalne brzmienie powołanego w piśmie art. 12 ust. 4 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) wskazuje, że pobrana wpłata na poczet określonej usługi, staje się przychodem dopiero z chwilą wykonania ...

Prosimy o określenie stawki podatku VAT dla usług polegających na prowadzeniu szkoleń zaliczonych do grupowania PKWiU 80.4220-00.00, które będą odbywać się w formie grupowej i maja na celu przygotować przyszłych plantatorów do uprawy wierzby energetycznej oraz przeszkolić osoby, które będą zajmować się propagowaniem i wdrażaniem tematu biomasy, wierzby energetycznej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2004r., uzupełnione w dniu 11.02.2004r. stanowiące zapytanie o wysokość stawki podatku od towarów i usług na usługi szkoleniowe świadczone dla dorosłych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 usta ...

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej wydatek poniesiony na ukończenie prowadzonych w Polsce podyplomowych studiów MBA, mających na celu przygotowanie managerów? Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie tłumaczeń i konsultacji językowych, współpracując z dużymi spółkami międzynarodowymi. W opinii podatniczki studia nie będą miały bezpośredniego wpływu na wielkość uzyskanego przychodu, ale poprawią jakość świadczonych usług.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z przepisu tego wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów ...

Czy uzywane środki trwałe, pochodzące z importu mogą być traktowane jako nowe i podlegać przyspieszonej amortyzacji? Czy wydatki poniesione tytułem uczestnictwa pracowników w kursach językowych stanowią koszt uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze zmienia informację Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie z dnia 15.01.2004 r. Nr I-3/423/3/SL/04 wydaną na wniosek Podatnika z dnia 26.11.2003 r. w przedmiocie ...

Czy rodzice mogą odliczyć od podatku wydatki poniesione na kształcenie osiemnastoletniej córki w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 19.02.2004 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, iż zgodnie z art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit. „c" ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. .o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ...

Czy przysługuje prawo do odliczeń od podatku wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej za powtarzanie semestru ?

W odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie z dnia 29.03.2004r. i piśmie uzupełniającym z dnia 19.04.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 ...

Dotyczy opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Wielkiej Brytanii.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Soli Nr U.S. I/415-18/2004 z dnia 26.04.2004r. w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Wielkiej Brytanii. W piśmie z dnia 23.02.2004r. pod ...

Czy podatnik, w zeznaniu podatkowym za rok 2003, może skorzystać z odliczenia od podatku wydatku poniesionego na naukę na studiach doktoranckich w ramach odpłatnego kształcenia w szkołach wyższych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z poźn. zm.) w odpowiedzi na Pani pismo uprzejmie wyjaśnia. Z informacji zawartych w Pani pismach z dnia 20.04.2004 r. i 12.05.2004 r. wynika, iż od 2002 r. jest Pani zatrudniona. W związku z koniecznością podwyższania swoich kwalifikacji zawodowy ...

Opodatkowanie usług świadczonych przez krytą pływalnię.

W związku z pismem nr GP SP 10/6/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. (data wpływu 13.05.2004 r.), w sprawie prawidłowości stosowania przepisów podatkowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: ...

Generowanie strony w 9 ms