Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: certyfikat rezydencji

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 28-05-2003 znak: GSZ 71/2003 w sprawie opodatkowania dochodów nie rezydenta, nie posiadającego „egzystencji podatkowej”, osiągającego na terytorium Polski przychody, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Z pisma oraz ...

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.08.03 r. w sprawie zwrotu części zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, uiszczonego z tytułu wypłaconych należności (dywidendy) dla zagranicznego udziałowca – niemieckiej Spółki, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że polska spółka wypłacając dywidendę dla niemieckiego udziałowca ...

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 29-07-2003 znak: DG.1356/03 w sprawie opodatkowania odsetek od pożyczki, należnych dla udziałowca mającego siedzibę w Finlandii, w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spó#17 ...

Czy przychody podmiotów nie mających siedziby i zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzyskane z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług o charakterze nematerialnym (w tym usług szkoleniowych) powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 2a ustawy o podatku dochodowym.

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 17.11.2003 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm.) informuje, iż nie podziela stanowiska Spółki w sprawie nie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych przez podmioty nie mające siedzi ...

Czy należy wymagać aktualnych na 2004r. certyfikatów rezydencji od zatrudnianych osób zagranicznych w przypadku braku zmian wynikających z oświadczeń złożonych w latach poprzednich?

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub s ...

dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego osobie, mającej stałe miejsce zamieszkania w Kanadzie, natomiast w Polsce mieszkającej tymczasowo, powołanej w skład Rady Nadzorczej.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 26.01.2004 r. (uzupełnione pismami z dnia 09.02.2004 r. i z dnia 10.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia wypłacanego osobie, mającej stałe miejsce zamieszkania w Kanadzie, natomiast w Polsce mieszkającej tymczasowo ...

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Z treści przedstawionego przez Spółkę zapytania wynika, że Spółka w październiku 2003 roku zawarła dwie umowy z firmą mającą siedzibę w Indiach. Przedmiotem umów jest wykonanie na rzecz kontrahenta indyjskiego dokumentacji modernizacji dwóch bloków energetycznych oraz nadzór autorski nad prowadzoną wg tej dokumentacji modernizacją. Dokumentacja techniczna wykonana została w Polsce a nadzór autorsk ...

Czy posiadanie przez Spółkę kserokopii certyfikatu rezydencji oraz oryginału tłumaczenia certyfikatu sporządzonego przez tłumacza przysięgłego jest wystarczającym udokumentowaniem siedziby zagranicznego podatnika?

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Wnioskująca posiada kserokopię certyfikatu rezydencji wystawionego przez francuskie władze podatkowe oraz oryginał tłumaczenia certyfikatu sporządzony przez tłumacza przysięgłego języka francuskiego. Zdaniem francuskiego kontrahenta Spółki nie jest możliwe przesłanie oryginału certyfikatu ze względu na fakt, iż francuski organ podatkowy wystawia dla ...

„ Czy Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo- Kredytowa jako płatnik nie jest obowiązany do poboru podatku z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach depozytowych osoby fizycznej, będącej rezydentem Belgii ?”

Odpowiadając na zapytanie przedstawione w piśmie z dnia 29.04.2004 r. w zakresie nie pobierania podatku z odsetek zgromadzonych na rachunkach depozytowych osoby fizycznej, będącej rezydentem Belgii, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137,poz.926 ze zmian./ informuje : Zapytanie :„ Czy Spółdzielcza Kasa Oszczędnoś ...

Jakie obowiązki powoduje zmiana w trakcie roku podatkowego miejsca zamieszkania (rezydencji podatkowej) z Polski na Niemcy.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 29.08.2003r. dot. opodatkowania osoby zagranicznej uprzejmie wyjaśnia: Ad.1. Opisana w piśmie sytuacja tj. zmiana miejsca zamieszkania dokonana w roku podatkowym powodu ...

Generowanie strony w 3 ms