Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opodatkowanie dochodów

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 28-05-2003 znak: GSZ 71/2003 w sprawie opodatkowania dochodów nie rezydenta, nie posiadającego „egzystencji podatkowej”, osiągającego na terytorium Polski przychody, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Z pisma oraz ...

Podatnik poniósł zwiększone wydatki na budowę budynku związane z zabezpieczeniem budowanego obiektu przed skutkami eksploatacji górniczej, po czym na podstawie ugody zawartej z zakładem prowadzącym eksploatację otrzymał zwrot tych nakładów. Czy otrzymany w 2003 r. zwrot poniesionych nakładów jest odszkodowaniem i czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zasady odpowiedzialności za szkody górnicze uregulowane są w dziale V ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 ze zm.). Art. 99 tej ustawy stanowi, że przepisy dotyczące naprawiania szkód stosuje się odpowiednio do zapobiegania tym szkodom. Natomiast stosownie do postanowień art. 94 ust. 1 tej ustawy naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie s ...

Mamy z żoną wspólność majatkową. Posiadam działkę budowlaną, na której zamierzam wybudować garaże z przeznaczeniem na wynajem. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi prawo rozliczania się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z najmu garaży. Podkreślić należy, iż na moją rzecz - żona zrzekłaby się przychodu z najmu.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 13 stycznia 2004r. uzupełnione w dniu 28-01-2001r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: Stosownie do art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1183). opodatkowaniu ryczałtem od przych ...

Pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Jedno z małżonków likwidując firmę przekazuje drugiemu cały majątek firmy, "tj. materiały, towary wyposażenie i środki trwałe". Drugie z małżonków rozpoczyna działalność gospodarczą o tym samym profilu, przejmuje również pracowników zlikwidowanej firmy. Czy w związku z powyższym, w/w przekazanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub podatkiem VAT ?

W związku ze złożonym dnia 14 stycznia 2004r. do tutejszego Urzędu pytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), dotyczącym przejęcia firmy prowadzonej na imię jednego małżonka – przez drugiego małżonka, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, co następuje: Przekazanie nieruchomości używanej do prowadzenia działalności ...

- w sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z Niemiec.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 04.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT przychodów uzyskiwanych z Niemiec wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 3 ust. ...

Czy mogę rozliczyć się wspólnie z mężem za rok podatkowy 2003 w sytuacji: mąż zarejestrował i prowadził działalność od 1993r. W okresie od 21 listopada 1996r. do 08.02.2004r. działalność była zawieszona. Z dniem 09.02.2004r. została likwidowana. W czasie prowadzenia przedmiotowej działalności formą opodatkowania był zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm. ) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.02.2004r. dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z art.6 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. Nr 14, poz.176 ze zm. ), małżonkowie podlegający o ...

Jestem adwokatem członkiem Zespołu Adwokackiego. Czy możliwe jest korzystanie przeze mnie z przewidzianej w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych formy opodatkowania w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku ( tzw. podatek liniowy )?

W świetle przepisów art.9 a ust.2 w związku z ust.1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm) -podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej o jakiej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 mogą wybrać w 2004r. sposób opodatkowania dochodów z tej działalności na zasadach określonych w art.30 c tj. 19 % podstawy obliczen ...

Czy podatnik może wybrać opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym w sytuacji, gdy prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług BHP i p. poż. oraz był zatrudniony do dnia 31.12.2003 r. jako księgowy w spółce cywilnej, w której od dnia 01.01.2004 r. jest wspólnikiem, zajmującym się nadal sprawami finansowymi spółki ?

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), obowiązującym od dnia 01.01.2004 r., podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19 % podstawy obliczenia podatk ...

Czy sprzedaż towarów handlowych na rzecz pracodawcy wyłącza podatników z opodatkowania podatkiem liniowym określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.01.2004r. - data wpływu 29.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy, mogą ...

Jak należy opodatkować przychód z tytułu dywidendy?

Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 1a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źr ...

Generowanie strony w 76 ms