Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi poligraficzne

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 50 ust. 5 pkt 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stawkę podatku 0% do 31 grudnia 2003 r. stosuje się do usług polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu kra ...

Czy przepis art. 50 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i § 40 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym stanowi podstawę stosowania 0% stawki VAT za usługę wykonaną w miesiącu grudniu 2003r. polegającą na drukowaniu książek oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, w sytuacji gdy faktura wystawiona zostanie w miesiącu lutym 2004r.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśnia co następuje. W powołanym wyżej piśmie Podatnik zwrócił się do tut. Orga ...

dotyczy stosowania dla opodatkowania usług 0-procentowej stawki podatku VAT zgodnie z § 65 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.)

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie weryfikuje niniejszym treść informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 20.02.2004 r. (znak: I US-II/443/8/2004) w zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług: W zapytaniu podatnik ...

Jaka obowiązuje stawka podatkowa w podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług obejmujących współredagowanie, skład i druk czasopisma (tygodnika)?

Podatnik, na podstawie umowy, świadczy usługi obejmujące współredagowanie, skład i druk czasopisma (tygodnika) oznaczonego symbolem ISSN: 1230-9230. Przedmiotowe czasopismo mieści się grupowaniu obejmującym wyrób sklasyfikowany pod symbolem PKWiU: 22.13.10-00.21 „Czasopisma i magazyny wychodzące raz w tygodniu”. Według stanowiska Podatnika, jego wkład w tworzenie tygodnika jest na tyle znaczny, że ...

Zapytanie dot. stawki podatku VAT na usługę wykonania Mapy Topograficznej Polski w skali 1:50 000 sklasyfikowanej wg PKWiU pod symbolem 74.20.74 po 01.05.2004 r.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2004 r. (data wpływu 21.04.2004 r.) znak: DN.I.7452-3/2004, uzupełnione pismem z dnia 26.04.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT usług polegających na wykonaniu Mapy Topograficznej Polski w skali 1: 50 000 sklasyfikowanej wg PKWiU pod symb ...

Zapytanie dot. naliczania podatku VAT od druku książek i czasopism posiadających odpowiednie symbole ISDN i ISSN.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2004 r. (data wpływu 10.05.2004 r.) uzupełnione pismem z dnia 20.05.2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT usług drukowania książek i czasopism posiadających odpowiednie symbole ISDN i ISSN, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej G ...

Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, należącą do sektora publicznego. Jego działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Przychodami Ośrodka są dotacje z budżetu gminy i wpływy z prowadzonej działalności. Jednym ze źródeł przychodów własnych, zgodnie ze statutem, są wpływy ze sprzedaży pisma kulturalno – społecznego wydawanego metodą poligraficzną. Pismo ukazuje się w cyklu miesięcznym w nakładzie 500 sztuk. Jest ono zarejestrowane w międzynarodowym systemie informacyjnym o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN. Cena sprzedaży wynosi 1,50 zł za egzemplarz i przychody ze sprzedaży nie pokrywają w całości poniesionych nakładów, tzn. druku, zdjęć i nakładu pracy związanego z redagowaniem pisma. Reklamy zamieszczane w piśmie zajmują co najwyżej 6-10% powierzchni pisma (i to nie w każdym numerze). Kolportaż pisma prowadzony jest w zakresie własnym, jak również przez placówki handlowe. Gminny Ośrodek Kultury prosi o opinię w następujących sprawach: 1) Czy zakład poligraficzny słusznie dolicza do kosztu usługi 22% VAT?2) Jaką stawkę VAT: 0% czy 7%, powinna zawierać cena sprzedaży pisma?3) W przypadku opodatkowania pisma, kto powinien odprowadzać VAT, placówki handlowe czy Ośrodek Kultury?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 19.05.2004 r., nr GOK-L.dz.80/2004 (data wpływu 24.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). 1. Usługi drukowania pisma kulturalno – ...

Prawo do zastosowania „zerowej” stawki podatku VAT - przy produkcji książek (poradnik wymienno-kartkowy) oznaczonych symbolem ISBN - przy produkcji czasopisma specjalistycznego (miesięcznik) - oznaczonego numerem ISSN.

Podatnik, zgodnie z umową zawartą z wydawcą, produkuje książkę (poradnik wymienno-kartkowy) oznaczony na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN oraz czasopismo specjalistyczne (miesięcznik) - oznaczone numerem ISSN. Zakres prac (wykonanych na koszt producenta) niezbędnych do ww. produkcji obejmuje: - redakcję merytoryczną - przygotowanie do druku, w tym opracowanie typograficzne, skład i łam ...

Czy usługa poligraficzna opodatkowana stawką 0% wykonana przez wnioskodawcę i odebrana przez klienta pod rządem przepisów ustawy o podatku VAT z 1993 r., ktrórej termin płatności a co za tym idzie termin powstania obowiązku podatkowego powstaje na gruncie ustawy z 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług, podlega opodatkowaniu stawką 0% czy 22%”?

W nawiązaniu do pisma nr III-2/446-910-657/04/JP z dnia 01.06.2004 r. zawierającego odpowiedź na zapytanie Podadnika z dnia 30.03.2004 r. w następującym brzmieniu: ,,Czy usługa poligraficzna opodatkowana stwką 0% wykonana przez wnioskodawcę i odebrana przez klienta pod rządem przepisów ustawy o podatku VAT z 1993 r., której termin płatności a co za tym idzie termin powstania obowiązku podatkowego ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować po dniu 1 maja 2004 r. w przypadku wytwarzania książek?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a cyt. ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. stawkę podatku 0 % stosuje się do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia czasopism specjalistycznych oraz książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, t ...

Generowanie strony w 12 ms