Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: autostrada

Stawki podatku

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach na złożone w dniu 20.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Przepis art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podat ...

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem znak: TP-209/2003 z dnia 07.04.2003r. uzupełnionym w dniu 16.04.2003r. pismem znak: TP-233/2003 w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na sprzedaż usług projektowych i badań technicznych do ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2003 r., Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż do dnia 31 grudnia 2002 r montaż instalacji oświetleniowych był zaliczony do usług związanych z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych bez względu na symbol SWW. Usługi te wymienione były w załączniku Nr 3 poz. 81 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. ...

Czy paragon fiskalny (taxi, autostrada, parking...) właściwie opisany przez osobę przedstawiającą kwit i zaakceptowany przez Zarząd Spółki stanowi koszt uzyskania przychodów ?

Odpowiadając na wniosek Spółki z dnia 26.03.2004 r., uzupełniony pismem Spółki z dnia 9.04.2004 r. w sprawie zaliczenia kosztów na podstawie paragonu fiskalnego (taxi, autostrada, parking ) w koszty uzyskania przychodów Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie prz ...

Podatnik pyta czy w stanie faktycznym j.w. stawka podatku VAT 7% jest prawidłowa w odniesieniu do całego zadania inwestycyjnego. W ocenie podatnika stawka VAT 7% może być stosowana w odniesieniu do całego zadania inwestycyjnego ponieważ roboty ogólnobudowlane związane z budową drogi kołowej (PKWiU 45.23.1) stanowią 70% tego zadania.

Stan faktyczny: Podatnik ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego stanowiącego w 70% roboty ogólnobudowlane związane z budową drogi kołowej, które to roboty zostały przez Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi zaliczone do grupowania PKWiU 45.23.1. W pozostałym zakresie zadanie inwestycyjne obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie dla robót budowlanych ziemnych polegających na korytowaniu i zagęszczaniu przy pomocy koparki (PKWiU 45.11.24) związanych z remontem dróg kołowych i ulic?

Urząd Skarbowy w Wieliczce zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25.06.2003 r., informuje: Według załączników do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r. usługi związane z remont ...

Pytanie Podatnika dotyczy sposobu dokumentowania wydatków poniesionych za korzystanie z autostrady w Niemczech, pozwalającego zaliczyć te wydatki w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż działalnością Spółki jest produkcja i sprzedaż mebli tapicerowanych, które w większości trafiają na rynek niemiecki. Wnioskująca transportuje meble za pomocą własnych środków transportu. Od stycznia 2005r. w Niemczech wprowadzono opłatę za korzystanie z autostrady. Opłaty za korzystanie z autostrady są obligatoryjne. Odnotowywanie p ...

Kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy od podwykonawcy, który nie jest bezpośrednim beneficjentem środków pomocowych z zagranicy( ISPA ).

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art.216 par.1, art.14 a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, po.60), po rozpatrzeniu pisma z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego stwierdza, że stanowisko zajęte przez Pan ...

Czy mozna odliczyć podatek VAT z paragonu wydawanego przez Autostrada Wielkopolska S.A.?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60.) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika z dnia 23 lutego 2005 roku o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie w zakresie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług, w której nie toczy się postępowanie podatkow ...

Czy sprzedaż gruntu w celu rozbudowy obwodnicy autostrady podlega opodatkowaniu VAT ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków , działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.11.2004 r. udziela niniejszej informacji: Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535) od dnia 1 maja 2004 r. grunt ...

Generowanie strony w 11 ms