Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stosowanie przepisów

Stawki podatku

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach na złożone w dniu 20.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Przepis art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podat ...

Przedmiot i podmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2003 r. (data wpływu – 18.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Stosownie do art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 i 2003 roku za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo znak Ldz 112/05/03 z dnia 29.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że pod poz. 55 załącznika nr 5 do ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2002 r. zawierającym wykaz materiałów i usług, których sprzedaż jest objęta stawką podatku w wysokości 7% wym ...

Stawki podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.06.2003 r., Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż do dnia 31 grudnia 2002 r montaż instalacji oświetleniowych był zaliczony do usług związanych z budową, utrzymaniem, remontami i modernizacją autostrad, dróg, ulic, placów oraz obiektów mostowych bez względu na symbol SWW. Usługi te wymienione były w załączniku Nr 3 poz. 81 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. ...

Wnoszę o wydanie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących nabycia usług dostaw energi elektrycznej.

Do końca 2002 r. obowiązywała zasada , według której podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących nabycia min. usług dostaw energii elektrycznej, podlegał odliczeniu w miesiącu, w którym przypadał termin płatności z tytułu świadczenia tych usług lub w miesiącu następnym. Wynikało to z § 40 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych prze ...

Czy w związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej dnia 15.01.2004 r. mogę rozliczać się w formie ryczaltu ewidencjonowanego biorąc pod uwagę fakt iż w latach 1992-2001 prowadziłem dzialalność w tym samym zakresie co obecnie tj. usługi budowlane, sprzedaż materiałów opodatkowaną w formie ryczałtu w związku z zawieszeniem przez żonę z dniem 15.01.2004 r. dzialalności gospodarczej rozliczanej w formie zasad ogólnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.)w odpowiedzi na wniosek z dnia 23 stycznia 2004 roku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów ...

Jaką stawkę podatku VAt należy stosować na pokarmy dla zwierząt egzotycznych o następujących symbloach PKWiU:15.72.10-00.90 - mieszanki zbożowe wieloskładnikowe01.11.17-00.41 - proso:białe, żółte, czerwone, senegalskie01.11.35-00.50 - konopia dla zwierząt15.33.25-50.99 - słonecznik: czarny, biały, pasiak01.11.35-00.90 - murzynek-ziarno traw01.12.24-00.20 - dynia-pestki01.11.35-00.12 - siemie lniane-ziarno05.00.21-00.30 - dafnia(rozwielitka)suszona15.20.15-30 - gamarus suszony15.71.10-00.93 - pokarmy dla ryb stawowych nie hodowlanych typu koi?

Stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązującego od dnia 1 maja 2004r. "w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008r. stosuje sie stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o októrych mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione ...

Wobec jakich odbiorców ma zastosowanie zwolnienie od podatku Vat dla usług dostępu do internetu?

Artykułem 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) - obowiązującym od dnia 1.05.2004r. - określono katolog zwolnień przedmiotowych. W ust. 1 pkt 1 w/w artykułu, zwolnieniem od podatku VAT objęto usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.W poz. 14 załącznika nr 4 - wykaz usług zwolnionych od podatku - zamieszczono bez względu na PKWiU " us ...

Czy można odliczać podatek naliczony od: 1)paliw i olejów silnikowych 2) części zamiennych i akcesoriów samochodowych 3) napraw gwarancyjnych i powypadkowych przeznaczonych do "samochodów z kratką"?

W świetle art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) obowiązującego od 1 maja 2004r. "obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5" ...

Jaką stawkę należy stosować w przypadku świadczenia usług: montażu okien , drzwi, rolet żaluzji z materiałów własnych, związanych z budownictwem mieszkaniowym?

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535) „w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do: robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą”.Stosownie do defini ...

Generowanie strony w 4 ms