Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nabycie przedsiębiorstwa

Płatnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii następstwa prawnego, a zatem należy stosować w stosunku do podmiotów będących podatnikami VAT przepisy Ordynacji podatkowej. W art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) unormowano zasady sukces ...

Dotyczy prawidłowego ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy.

W związku z pismem Spółki z o.o. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie wysokości stawki odpisów amortyzacyjnych od nabytego przedsiębiorstwa - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Stan faktyczny opisany przez Spółkę jest następując ...

Czy do sprzedaży przedsiębiorstwa, pomimo wyłączenia z przedmiotu sprzedaży części jego należności i zobowiązań, jakie powstały do dnia zawarcia transakcji, które nie są niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa, spółka z o.o. będąca jego właścicielem winna zastosować art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) jej przepisów nie stosuje się do sprzedaży przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia przedsiębiorstwa, wobec czego o wyłączeniu tej czynności z przepisów ustawy decydują przesłanki w ...

Co należy rozumieć pod pojęciem „nabycie przedsiębiorstwa” w kontekście art. 16 g ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 27.05.2003 r., o weryfikację informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto z dnia 30.04.2003 r. Nr US DP-423/19/2003, wydanej w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz.926 ze zm.), Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 w/w ustawy stwierdza co następuje: Spół ...

W jaki sposób ustalić wartość firmy oraz łączną wartość początkową nabytych środków trwałych – w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 6.02.2004 r. (znak: PO IV-423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 7.01.2004 r. (znak: PDM ...

W opinii Podatnika przedstawiona powyżej transakcja dotyczy nabycia poszczególnych składników majątku trwałego i obrotowego zbywcy, których sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nie nabycia przedsiębiorstwa. Zatem kupującemu przysługuje prawo do obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu.Wobec powyższego w tej sytuacji nie ma zastosowania przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

Stan faktyczny Zgodnie z zawartą umową Podatnik nabywa składniki majątku przedsiębiorstwa, w tym: nieruchomości, jak również należności pracownicze z tytułu pożyczek oraz wybrane należności od kontrahentów. Na bazie zakupionego majątku trwałego i obrotowego firma zamierza prowadzić działalność gospodarczą, przejmując jednocześnie dotychczasowych pracowników. W skład nabytego majątku nie wchodzą m ...


Koszty uzyskania przychodów

Odpowiadając na pismo z dnia 08.03.2004r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) informuję : Zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa a wartości ...

Spółka zamierza nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością, stanowiący własność osoby trzeciej. Powyższy lokal jest składnikiem majątku zbywcy i jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W umowie sprzedaży lokalu strony transakcji zamierzają wprowadzić zapis, zgodnie z którym kupujący dokona przelewu należności na rachunek upoważnionych podmiotów (urzędu skarbowego i ZUS) celem spłaty, w zakresie swojej odpowiedzialności, części zaległości podatkowych zbywcy, według ich stanu na dzień zawarcia transakcji ustalonego na podstawie zaświadczeń wydanych zgodnie z art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa. Pytanie Spółki dotyczy kwestii, czy spowoduje wygaśnięcie części zaległości podatkowych zbywcy do wysokości wartości nabywanego lokalu w określonej cenie i jednocześnie zwolni Spółkę z odpowiedzialności za pozostałe zaległości podatkowe zbywcy (przekraczające wartość lokalu), zakładając, że do zawarcia transakcji nabycia lokalu dojdzie przed upływem 3 dni od dnia wydania zaświadczeń, o których mowa w art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 14.05.2004r. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że zamierza ona nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością stanowi ...

Generowanie strony w 2 ms