Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cele mieszkaniowe


Podstawa obliczenia i wysokość podatku

W nawiązaniu do pisma z dnia 17.02.2003 r. (data wpływu 27.02.03 po uzupełnieniu w dniu 13.03.2003 r.), Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie. Począwszy od 1 stycznia 2002 r. stosownie do posta ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwot ...

Czy mogę od swojego podatku odliczyć ulgę remontową na podstawie faktur wystawionych na nazwisko męża ?

W odpowiedzi na Pani zapytanie złożone w dniu 28.01.2004 r. (uzupełnione w dniu 09.02.2004 r.) w sprawie odliczenia wydatków poniesionych na remont budynku, na podstawie faktur wystawionych na nazwisko męża, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje, ż ...

Podatnik uzyskał warunkowe pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego, zameldował się i zamieszkał w nim. Czy możliwe jest kontynuowanie odliczeń od podatku w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej dalszych wydatków ponoszonych na budowę domu?

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) - podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit ...

Czy można odliczyć w ramach ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego wykonanie nietypowej zabudowy kuchni będącej jednocześnie ścianką działową ?

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 23.02.2004 r. w sprawie prawa do odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków z tytułu wykonania trwałej całkowicie nietypowej zabudowy kuchni będącej jednocześnie ścianką działową w lokalu mieszkalnym – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja po ...

Czy można odliczyć spłatę odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanych z wniesieniem wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wybudowanym wiele lat temu ?

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w dniu 20.02.2004 r. w sprawie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanych z wniesieniem wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku w ...

Podatnik zamierza w 2004 r. dokonać sprzedaży nieruchomości, przed upływem pięciu lat od daty nabycia. 1.Czy spłata ( po dacie sprzedaży nieruchomości ) kredytu zaciągniętego na zakup zbywanej nieruchomości, stanowi podstawę do skorzystania z ulgi podatkowej w myśl art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 2.Czy na skorzystanie z ww ulgi ma wpływ data zaciągnięcia kredytu.

Działając na podstawie art. 14 a) § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 25.02.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie wyjaśnia, że: - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) zwanej dalej „ ...

1. Czy w zeznaniu za 2003 r. można odliczyć wpłaty rat kosztu wybudowania lokalu mieszkalnego przez developera? 2. Czy za 2004 r. będę mogła odliczyć odsetki od zaciągniętego kredytu mieszkaniowego i w jakiej wysokości? 3. Czy za 2004 r. będę mogła skorzystać z ulgi na remont i modernizację lokalu nie mając prawa do własności w formie aktu notarialnego? 4. Na jaki adres mają być wystawione faktury VAT za materiały na remont i modernizację lokalu, czy na adres zameldowania czy budującego się lokalu mieszkalnego?

1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2002 r. zostały zlikwidowane odliczenia od podatku z tytułu wydatków poniesionych przez podatnika na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone m.in. na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim b ...

W jaki sposób odliczyć i wypełnić załącznik PIT-D w przypadku odliczeń na spłatę odsetek od kredytu bankowego zaciągniętego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych przez podatnika i jego narzeczoną ?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17.02.2004 r. (data wpływu do Urzędu 3.03.2004 r.), uzupełnione 18.03.2004 r., w sprawie odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego przez Pana (i narzeczoną) w banku w grudniu 2002 r. na sfinansowanie zakupu nowobudowanego mieszkania - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, działając na podstawie art. 14 ...

Generowanie strony w 11 ms