Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność płatnika

Płatnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione ...

Spółdzielnia wydzierżawiła zakład, który stał się dla pracowników tego zakładu nowym pracodawcą po kilku miesiącach Spółdzielnia ponownie przyjęła ten zakład. Jaka jest odpowiedzialność podatkowa płatnika: - w przypadku niewykonania przez dzierżawcę czynności określonych w przepisach prawa podatkowego, - w przypadku ponownego przyjęcia pracowników przez Spółdzielnię, - który z wymienionych płatników jest zobowiązany do wystawienia informacji PIT-11

Odpowiadając na pismo z dnia 12.01.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązuj ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pisemne zapytanie, dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, z dnia 2003.10.13 (uzupełnione 2003.10.20 i 2003.10.22) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a i 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowy ...

Czy płatnik ma prawo do wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2003r. w sytuacji, kiedy płatnik omyłkowo na przelewach wpisał błędny NIP

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, póz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dn. 07.08.2003r. w sprawie wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego przekazywania pobranych zaliczek na podatek dochodowy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach wyjaśnia co następuje: W dniu 08.07.2003 r. Płatnik złożył deklarację na zaliczk ...

1. Jak należy rozliczyć dochód pracownika, który powstał w związku ze zwrotem nienależnie potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za okres od 1.07.2003 r. do 31.12.2003 r. w sytuacji, gdy wypłata nastąpi w styczniu 2004 r.? 2. Czy różnicę w podatku dochodowym od płac płatnik powinien wpłacić z odsetkami? 3. Czy dokonana korekta podatku dochodowego od osób fizycznych spowoduje utratę zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa?

W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie wpłynęło pismo P. „C.” sp. z o.o. w W. z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka z dniem 1.07.2003 r. zlikwidowała przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe wypłacane co pięć lat. Tytułem rekompensaty pracownikom wypłacane są nagrody jubileuszowe ...

Czy bank jako płatnik może ponosić odpowiedzialność za niezłożenie w ustawowym terminie informacji PIT-11, PIT-40A?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank jako płatnik obowiązany jest na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) sporządzać imienne informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i przekazywać je podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje nac ...


Czy zgodnie z art. 31 Ordynacji podatkowej jako odpowiedzialna za obliczenie podatku Podatnika powinna być zgłoszona osoba prawna, będąca na podstawie umowy o świadczenie usług prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązana do obliczenia CIT i VAT w imieniu Podatnika? Czy obowiązek zgłoszenia osoby odpowiedzialnej nie dotyczy innych podatków?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu 25.03.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Poda ...

Czy niepobrany i niewpłacony w terminie podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconej przez firmę w 2000 roku dodatkowej odprawy w związku z przejściem pracownika na emeryturę powinien zapłacić podatnik czy płatnik?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.05.2005 r. wniesionego przez panią ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 5.05.2005 r. Nr ... stwierdzające, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co ...

Czy płatnik powinien dokonać korekt deklaracji PIT-4 za poszczególne miesiące 2004 r. w przypadku, gdy pracownik po uzyskaniu od płatnika korekty PIT - 11 złożył również korektę zeznania podatkowego za 2004 r. i sam dokonała wpłaty należnego podatku dochodowego?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.07.2005 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 20.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej o ...

Generowanie strony w 27 ms