Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność za zobowiązania

Płatnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione ...

Czy istnieje obowiązek ustalenia dochodu w oparciu o art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku śmierci wspólnika dwuosobowej spółki jawnej oraz na kim spoczywa obowiązek ustalenia i zapłaty zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiąc luty 2004 r., w sytuacji gdy zmarły przed śmiercią wybrał metodę jej obliczania w oparciu o art. 44 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 22 lutego 2004 r. zmarł wspólnik dwuosobowej spółki jawnej. W swoim testamencie jako spadkobierców wyznaczył swoich rodziców. Spółka zgodnie z § 14 umowy będzie dalej prowadziła działalność gospodarczą i w związku z powyższym zdaniem Państwa nie zachodzi obowiązek ustalenia dochodu z remanentu likwidacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pon ...

Czy rozwiedzeni małżonkowie odpowiadają za połowę zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym należnym od przychodu osiągniętego ze sprzedaży wspólnej nieruchomości, czy też solidarnie za całość zobowiązania w przypadku gdy zobowiązanie powstało w okresie trwania małżeństwa.

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że 2003 roku, sprzedał wraz z małżonką mieszkanie, które użytkowali krócej niż pięć lat. Z uwagi na powstanie obowiązku podatkowego z tytułu przychodu ze sprzedaży nieruchomości, podatnicy złożyli oświadczenie, w którym stwierdzili, że uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczą, w okresie dwóch lat, na cele mieszkaniowe. W międzyczasie doszło do u ...

Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Kto ponosi odpowiedzialność wobec organu podatkowego z tyt. zobowiązań podatkowych oraz innych należności publiczno-prawnych powstałych w trakcie postępowania upadłościowego dotyczącego podatnika jako osoby fizycznej?Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe upadłego podatnika, które powstało przed datą ogłoszenia upadłości?Czy i kiedy upadły podatnik może uzyskać dochody, działając przy wykorzystaniu nowego nr NIP?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a, art. 14b, art. 14c, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.11.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uznaje za nieprawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Zgodnie z treścią art. 230 ust ...

Czy można w Urzędzie Skarbowym przepisać rozrachunki z tytułu podatków "starej spółki" do nowo zarejestrowanej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielanypostanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 01.03.2006r. w sprawie interpr ...

Pani Irena R. była współwłaścicielem nieruchomości z bratem Panem Adamem M. do dnia 09.01.2006r. Za współwłasność brat nie uiszczał podatku. W przypadku nie wnoszenia przez brata Adama M. /współwłaściciela nieruchomości/ opłat to Pani Irena R. ponosi odpowiedzialność prawną i finansową.

Burmistrz Wołomina na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 póz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006r. w indywidualnej sprawie Pani Ireny R. o interpretację co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie odpowiedzialności solidarnej postanawia uznać, że w odniesieniu do stanu faktycznego przedst ...

Zapytanie Spółki dotyczyło: rozstrzygnięcia czy za zaległości podatkowe zbywcy odpowiada nabywca nieruchomości kupionej na licytacji organizowanej przez komornika sadowego.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 26.10.2006 r. (błędnie złożony w Urzędzie Skarbowym z Wadowicach w dniu 30.10.2006 r., data wpływu do tut. Urzędu: 06.11.2006 r.) w sprawie udzielenia i ...

Generowanie strony w 36 ms