Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot towarów

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2003 r. w sprawie określenia momentu pomniejszenia przychodów podatkowych w przypadku zwrotu towaru w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje: Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ...

Podatnik pyta czy jeśli wyeksportowany przez niego towar powróci do kraju przed dniem dokonania przez urząd skarbowy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy, ma zastosowanie przepis art. 21 ust. 8 ustawy o VAT.

W myśl przepisu art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w przypadku, gdy podatnik otrzymał zwrot różnicy podatku z tytułu eksportu towarów i następnie całość lub część tego towaru powróciła do podatnika, a czynność ta powoduje powrót towaru do kraju, podatnik obowiązany jest zwrócić całość lub odpowiednią ...

Podatnik zapytuje czy może sprzedać dostawcy uprzednio nabyty od niego towar bez zastosowania marży handlowej czyli po cenach zakupu?Zdaniem Podatnika przy zwrocie towarów do kontrahenta można wystawić fakturę VAT sprzedaży nie stosując marży handlowej.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi handel detaliczny odzieżą markowej klasy. W ramach zawartej umowy z dostawcą musi kupować pewne określone ilości ubrań (spodnie, kurtki itd.), a nie sprzedany w sezonie towar może zwrócić dostawcy. Zwrotów towarów Podatnik dokonuje co miesiąc. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usł ...

Zwrot reklamacyjny towarów importowanych.

W 2001 r. Spółka z o.o. zakupiła od podmiotu w Niemczech części do produkowanych przez siebie urządzeń. Z uwagi na występujące wady i usterki, zakupione części wymagały naprawy. Dlatego też w 2002 r. zwrócono je producentowi niemieckiemu, a tym samym dokonano czasowego wywozu części poza polski obszar celny w celu poddania ich procesom uszlachetniania biernego. W związku z powrotnym wywozem części ...

Czy ma zastosowanie przepis art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji zwrotu prowizji do PZU w okresie nie prowadzenia działalności gospodarczej ?

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej ustawą za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielo ...

Pytanie Podatnika dotyczy wystawiania faktur korygujących w sytuacji, gdy następuje zwrot towaru do sprzedawcy i dotyczy trzech zagadnień: 1) czy sprzedawca może odmówić wystawienia faktury korygującej w sytuacji, gdy nastąpił zwrot towaru, 2) czy istnieje ograniczenie w terminie wystawiania faktur korygujących, 3) czy sprzedawca może zażądać w zamian za korektę wystawienia faktury sprzedaży na zwracany towar z ceną o połowę niższą.

Ad 1 Zgodnie z § 41 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w przypadku gdy po wystawieniu faktury dokonano zwrotu sprzedawcy towarów lub zwrotu kwot nienależnych, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT podatnik przyjmujący zw ...

Czy sporządzona specyfikacja zwrotów czasopism, które stały się nieaktualne przesłana przez kontrahenta zagranicznego z Chicago, jest prawidłwą formą rozliczenia zwrotów i stanowi podstawę dla eksportera do zmniejszenia wartości tej sprzedaży poprzez wystawienie faktury korygującej?

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - obowiązek podatkowy (tj. wykazanie sprzedaży w ewidencji) w eksporcie towarów powstaje z chwilą potwierdzenia wywozu towaru poza granicę państwową Polski, przez graniczny urząd celny. Stawkę 0% stosuje się po warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracj ...

Czy kara z tytułu „nie rozliczenia zwrotów towarów zgodnie z umową o współpracy” stanowi w świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych koszt uzyskania przychodu?

W odniesieniu do zwrotu towarów mają zastosowanie przepisy § 41 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.), zgodnie z którymi, w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 15 ust. 2 ust ...

Dotyczy prawa odliczenia podatku naliczonego oraz zaliczenia zakupu środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów w przypadku braku faktury dokumentującej zakup środka trwałego oraz nie posiadania środka trwałego przy jednoczesnej zapłacie za ten towar.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)w odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 26.03.2004 r.) informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ak ...

Czy istnieje prawny obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług wynikającego z wystawionej faktury VAT w sytuacji, gdy pomiędzy kontrahentami finalnie nie doszło do transkacji kupna - sprzedaży towaru?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie podatnika, udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza co następuje: Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że dokonują ...

Generowanie strony w 13 ms