Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urlop

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2003 r. znak: PPT-31/262/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne ...

Czy nauczycielowi będącemu na urlopie zdrowotym, zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela, przysługują koszty uzyskania przychodu ?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20.01.2004r. (uzupełnione 03.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że: Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za ...

Czy spółdzielnia powinna tworzyć rezerwę na niewykorzystane w 2003 r. urlopy wypoczynkowe pracowników produkcyjnych ? Czy utworzona w ten sposób rezerwa będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu wg ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004 r. w sprawie zapytania w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim w opraciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Stosowanie do regulacji art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa organy podatkowe mają obowiązek udzielić - na pis ...

Czy w przypadku naliczania przez pracodawcę podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatkowego przychodu pracownicy będącej na zasiłku macierzyńskim finansowanym przez ZUS, który stanowi ubezpieczenie na życie oraz wypłacona w kwocie nominalnej 13-ta pensja - należy uwzględnić ulgę podatkową jak również koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku pracy itp., uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, róż ...

Czy podlegają opodatkowaniu za 2003 r.: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenia urlopowe, odsetki za zwłokę wypłacone w 2003 r. przez komornika na podstawie wyroku Sądu Pracy, który jest kwestionowany przez pracodawcę. Jak odprowadzić podatek od w/w dochodów ?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r., uzupełnione w dniu 24.02.2004 r. informuje, że wypłacone przez komornika sądowego: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie urlopowe, oraz wypłacone przez zakład pracy wynagrodzenie ...

Czy uposażenie za czas urlopu zdrowotnego żołnierza zawodowego wracającego z misji w Polskim Kontyngencie Wojskowym można zwolnić od podatku dochodowego.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie zwolnienia z opodatkowania uposażenia za czas urlopu zdrowotnego żołnierza zawodowego wracającego z misji w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, p ...

Czy wynagrodzenie za okres płatnego urlopu szkoleniowego udzielonego pracownikowi na studia bez skierowania, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Z treści art.21 ust.1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. wynika, że wynagrodzenie otrzymywane za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujące pracownikowi podejmującemu naukę w szkołach lub podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach p ...

Czy pracownikowi przebywającemu cały miesiąc na urlopie wypoczynkowym przysługują koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy?

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finanso ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 152 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Jednocześnie wyżej powołana ustawa stanowi, że pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 Kodeksu pracy). Usta ...

Czy w przypadku wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, bądź wszelkich wyrównań itp. byłemu pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy ? Przykładowo - stosunek pracy został rozwiązany w 2003r., a wypłata dokonywana jest w nastepnym miesiącu lub roku, tj. po ustaniu stosunku pracy.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 23.04.2004r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie wyjaśnia: Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz ...

Generowanie strony w 5 ms