Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fakturowanie

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za ...

Kiedy powstaną warunki prawne do zaksięgowania faktur kosztowych w księdze handlowej?

Koszty uzyskania przychodów, stanowiące jedną z podstawowych instytucji podatkowych, decydującą o podstawie opodatkowania a tym samym o wysokości obciążenia podatkowego, mogą być potrącane tylko w określonym czasie wyraźnie wskazanym przepisami prawa. Ogólna zasada prawna w tym względzie, przyjęta w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, iż koszty uzyskania przychodów są potrąca ...Dokumentowanie i odliczanie podatku naliczonego przy odsprzedaży usług hotelarskich (noclegowych) i gastronomicznych w związku ze świadczeniem usługi turystycznej

dot.: Pana zapytania z dnia 06.03.2003 r. w sprawie dokumentowania odsprzedaży usług hotelarskich i gastronomicznych i w sprawie prawa do odliczania podatku naliczonego przy nabyciu tych usług. Odpowiadając na Pana pismo Izba Skarbowa w Krakowie wyjaśnia: 1. Odnośnie sposobu dokumentowania przez Pana czynności polegającej na odsprzedaży nabytych uprzednio usług hotelarskich i gastronomicznych. Zgo ...

Czy sprzedaż gazety – lokalnego tygodnika można zaliczyć do sprzedaży ciągłej, a co za tym idzie wystawiać jedną miesięczną fakturę VAT?

Stosownie do regulacji § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) – w przypadkach określonych w art. 6 ust. 7b ust. 8b pkt 1 - 4, 7, 9 i 11 – 13 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. ...

Zasada opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej wykonywanej przez członka zarządu spółki prawa handlowego na podstawie kontraktu menadżerskiego lub umowy o podobnym charakterze, który wykonuje szerszą działalność niż określona w art. 13 ust.9 ustawy o pdof.

Osoby świadczące usługi w ramach działalności gospodarczej (z wyłączeniem usług o których mowa w art. 13 ust. 9 updf) mogą korzystać z opodatkowania na zasadach ogólnych i mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2001r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów (Dz. U. Nr 152 poz.1475) oraz art. ...

Jaki jest sposób opodatkowania i wystawiania faktur za usługi w zakresie montażu ogrzewania kominkowego oraz rozliczania podatku VAT od dokonanych zakupów i od sprzedaży?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2004 r. (uzupełnione w dniach 01.03.2004 r. i 11.03.2004 r.) w sprawie sposobu wystawiania faktur za usługi w zakresie montażu ogrzewania kominkowego oraz rozliczania podatku VAT od dokonanych zakupów i od sprzedaży, działając na podstawie przepisu art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz ...

Czy otrzymane od dostawców faktury opatrzone datą z roku 2004 a dotyczące zakupów materiałów i usług roku podatkowego 2003, należy księgować w koszty roku 2003?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że Spółka otrzyma od swoich dostawców faktury opatrzone datą z roku 2004, które dotyczyć będą zakupów materiałów i usług roku podatkowego 2003 oraz że Spółka będzie księgować takie faktury w koszty roku 2003 . Zdaniem Spółki koszty dotyczące 2003 roku a zafakturowane przez dostawcóww styczniu 2003 r. powinna zaliczyć do kosztów uzyskania prz ...

Podatnik zwrócił się o potwierdzenie stanowiska, czy zwrot nakładów poniesionych na budowę budynku na dzierżawionym gruncie (w trybie art.676 w związku z art. 694 kodeksu cywilnego) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i winien zostać udokumentowany fakturą VAT.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, przez pojęcie sprzedaży towarów rozumie się również dostawę, odpłatne świadczenie usług oraz wykonywanie czynności określonych w art. 2. Zgodnie z art. 15 ust. 2a cyt. ustawy w przypadku sprzedaży budynków lub budowli ( albo części takich budynków lub budowli) trwale z gruntem związanych , ...

Generowanie strony w 8 ms