Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: otrzymanie faktury

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za ...

działalność w zakresie ubojni zwierząt

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.– Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2003 r. (data wpływu 19.11.2003 r.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Jak wynika z treści pisma prowadzicie Państwo działalność w zakresie ubojni zwierząt. Otrzymujec ...

Wnoszę o wydanie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących nabycia usług dostaw energi elektrycznej.

Do końca 2002 r. obowiązywała zasada , według której podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących nabycia min. usług dostaw energii elektrycznej, podlegał odliczeniu w miesiącu, w którym przypadał termin płatności z tytułu świadczenia tych usług lub w miesiącu następnym. Wynikało to z § 40 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych prze ...

Czy można skorzystać z odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2003 z tytułu wydatków mieszkaniowych, jeżeli wydatek został faktycznie poniesiony w roku 2003, a faktura VAT potwierdzająca wysokość wydatku została wystawiona w roku 2004?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 i 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku) odliczeniu od podatku podlegają wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym. Wysokość wydatków na cele mieszkaniowe ustala się na podstawie faktury wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług ...

Czy otrzymane od dostawców faktury opatrzone datą z roku 2004 a dotyczące zakupów materiałów i usług roku podatkowego 2003, należy księgować w koszty roku 2003?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że Spółka otrzyma od swoich dostawców faktury opatrzone datą z roku 2004, które dotyczyć będą zakupów materiałów i usług roku podatkowego 2003 oraz że Spółka będzie księgować takie faktury w koszty roku 2003 . Zdaniem Spółki koszty dotyczące 2003 roku a zafakturowane przez dostawcóww styczniu 2003 r. powinna zaliczyć do kosztów uzyskania prz ...

W sprawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku wynikającego z faktury wystawionej w dniu 17.11.2003 r., a otrzymanej w dniu 19.12.2003 r. z tytułu usług transportowych wykonanych w dniu 30.08.2003 r.

W dniu 01.03.2004 r. złożył Pan wniosek z prośbą o udzielenie informacji w sprawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku wynikającego z faktury wystawionej w dniu 17.11.2003 r., a otrzymanej w dniu 19.12.2003 r. z tytułu usług transportowych wykonanych w dniu 30.08.2003 r. Pyta Pan czy przedmiotową fakturę można wprowadzić do księgi przychodów i rozch ...

W którym momencie należy potrącić VAT naliczony, czy w momencie otrzymania faktury i towaru, czy w momencie zapłaty za towar jeżeli na fakturze zawarta jest klauzula, że do chwili uregulowania należności towar pozostaje własnością sprzedawcy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004r. (data wpływu 27.05.2004r.) w sprawie stosowania prawa podatkowego informuje, iż z przepisu art. 86 ust. 12 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wynika, że prawo d ...

Po jakim kursie należy ustalić wartość towaru, gdy dostawa towaru z Unii Europejskiej miała miejsce w dniu 30.04.2004 r., wprowadzenie towaru na terytorium RP po dniu 01.05.2004 r.? Czy należy opierać się na stosownych przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970)?

Zgodnie z przepisami art.176 pkt3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju weszły w życie od dnia 01.05.2004 r.Zatem w przypadku gdy dostawa towarów z kraju Unii Europejskiej udokumentowana została fakturą wystawioną w dniu 30.04.2004 r. , a towar ten zos ...

Czy podatnik ma prawo do obniżenia w miesiącu maju 2004 r. kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z sumy kwot podatku określonych w fakturach z tytułu nabycia towarów i usług wystawionych w miesiącu kwietniu 2004 r., a otrzymanych przez podatnika w miesiącu maju 2004 r.

Art. 19 ust. 1 i 3 pkt. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującej do 30 kwietnia 2004 r., stanowił, iż podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Obniżenie kwoty podatku należnego następowało nie wcz ...

Czy komornik sądowy, który w toku postępowania dokonał zajęcia ruchomości dłużnika a następnie wydał postanowienie o przysądzeniu wierzycielowi ruchomości na własność może wystawić fakturę VAT?

Czy komornik sądowy, który w toku postępowania dokonał zajęcia ruchomości dłużnika a następnie wydał postanowienie o przysądzeniu wierzycielowi ruchomości na własność może wystawić fakturę VAT? Naczelnik Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.05.2004r. uzupełnione pismem z dnia 03.06.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego ...

Generowanie strony w 33 ms