Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za ...

Jaką datę należy przyjmować z wystawionej faktury, za datę powstania przychodu należnego przy rodzaju prowadzonej działalnosci wg PKD 9000A - wywóz śmieci i odpadów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź –Widzew uprzejmie wyjaśnia, że: stosownie do art. 14 ust. 1g pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - za datę powstania przychodu należnego, uważa s ...

Kiedy dokonuje się przeglądów technicznych kas rejestryjących (fiskalnych) o zastosowaniu specjalnym, zainstalowanych w taksówkach ?

W związku z żądaniem pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w pismie z dnia 8 marca 2004r. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Ze złożonego pisma wynika, że wnosi Pan o udzielenie informacji w zakresie dokonywania przeglądów technicznych kas fiskalnych o zastosowaniu spe ...

Czy rozpoczynając w marcu 2004 r. działalność gospodarczą (zakład remontowo-budowlany), której wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty określonej w art. 14 ust. 1 pkt 1, podatnik może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 14 ust. 7a, pomimo faktu, iż w okresie 27.07.1999 r. - 19.10.2001 r. podatnik prowadził działalność gospodarczą w tym samym zakresie i był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 04.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu 05.03.2004 r.) oraz jego uzupełnienie z dnia16.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu) dotyczące kwestii zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 14 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) informuję, iż przed nowelizacją ustawy o podatku od towar ...

Pytanie dotyczy terminu do złożenia wniosku o przyznanie ulgi uczniowskiej, w sytuacji gdy zgodnie z umową zawartą pomiędzy Podatnikiem a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych firma Podatnika zatrudni uczniów w celu praktycznej nauki zawodu w okresie od 01.09.2002r. do 31.08.2004r. Ponadto zgodnie z zapytaniem zatrudnieni uczniowie egzamin teoretyczny i praktyczny będą zdawali w miesiącu czerwcu 2004r. tj. przed datą zakończenia praktycznej nauki zawodu.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202 poz. 1956) Podatnicy, którzy przed dniem 1 stycznia 2004r. zawarli z uczniami lub szkołami właściwe umowy, o których mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004r., oraz rozpoczęli ...

Kiedy można odliczyć podatek VAT wynikający z dokumentu SAD-u dokumentującego procedurę dopuszczenia do obrotu, otrzymanego we wrześniu br.

W wyniku przerobu towaru w ramach procedury uszlachetniania czynnego powstał produkt kompensacyjny w postaci odpadów, który został następnie wprowadzony na polski obszar celny w ramach procedury 4051 – „dopuszczenie do obrotu towarów w stanie nie zmienionym lub produktów kompensacyjnych objętych uprzednio procedurą uszlachetniania czynnego w ramach systemu zawieszeń”. Dokumentujący tę czynność j.d ...

Przepisy ustawy nie przewidują żadnych urzędowych druków, których wypełnienie stanowiłoby o skuteczności złożonego oświadczenia w trybie art. 9 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne nie przewidują też żadnej poza pisemną, formy szczególnej złożenia takiego oświadczenia.

Zaskarżoną decyzją Izba Skarbowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, po rozpatrzeniu odwołania Wiesławy G. od decyzji Urzędu Skarbowego w Chełmie z dnia 24.04.2002 r. Nr DD-41102/13/02 w sprawie określenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2001 r. - utrzymała w mocy decyzję organu I instancji. W uzasa ...

podatnik zwrócił się z zapytaniem: czy konieczne jest wpłacanie kaucji gwarancyjnej w celu uzyskiwania zwrotu różnicy podatku w terminie krótszym niż 180 dni przez podatników zarejestrowanych dla celów podatku od towarów i usług w okresie dłuższum niż 12 miesięy wstecz od dnia rejestracji dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na zapytanie podatnika informuje, że zgodnie z art. 97 ust 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności, ...

Jak w podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć okres 6 miesięcy od data nabycia rzeczy ?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 02.06.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) i n f o r m u j e, że : Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że źródłem przychodu j ...

Czy odsetki od kredytu na zakup mieszkania, którego właścicielem jest jedynie Pani, będą mogły odliczyć wspólnie matka i córka, czy prawo do korzystania z tej ulgi przysługuje tylko córce.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 04.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zgodnie, z którym stosownie do właściwości organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek ud ...

Generowanie strony w 3 ms