Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynagrodzenie za pracę

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spó ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2003 r. (data wpływu – 16.04.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dysp ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W związku z Państwa pismem z dnia 24.06.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przy ...

Dotyczy opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży z tytułu pełnienia funkcji syndyka masy upadłości.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w związku z zapytaniem jednostki z dnia 4.09.2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży z tytułu pełnienia funkcji syndyka masy upadłoś ...

Czy nauczycielowi będącemu na urlopie zdrowotym, zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela, przysługują koszty uzyskania przychodu ?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 20.01.2004r. (uzupełnione 03.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że: Stosownie do art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za ...

Czy od stypendium Ministra Kultury, jako wynagrodzenia za dzieło, przysługują 50% koszty uzyskania przychodu.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 29.12.2004 r. (uzupełnionym 19.01.2004 r.) zapytaniem dot. zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu od otrzymanego stypendium, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07 ...

Czy w przypadku uzyskiwania w roku 2004 dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem dochodowym według stawki 19% (podatek liniowy), a jednocześnie uzyskiwania dochodów ze stosunku pracy, dochody ze stosunku pracy mogą być opodatkowane według skali progresywnej przy zastosowaniu ulgi w podatku w wysokości 530,08 zł ?

Od dnia 1 stycznia 2004 r. podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogli wybrać nowy sposób opodatkowania, określony w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przy tym sposobie opodatkowania podatek wynosi 19% podstawy jego obliczenia. Dochodów opodatkowanych liniową stawką 19% nie łączy się z doch ...

Czy pracownik zatrudniony od 01.06.2003r. ma prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym za 2003r. kosztów uzyskania przychodów za 7 miesięcy, pomimo że wynagrodzenie za pracę otrzymuje dopiero po upływie każdego przepracowanego miesiąca ?

W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że: zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty po ...

Czy w sytuacji, gdy wypłacane jest wynagrodzenie ze stosunku pracy - należne za poprzedni rok podatkowy, osobie, z którą została rozwiązana umowa o pracę - przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy, należy stosować koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną w wysokościach obowiązujacych w roku, w którym następuje wypłata.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu w odpowiedzi na pismo z dnia 22 stycznia 2004 r., uzupełnione w dniu 4 lutego 2004 r., wyjaśnia co następuje: Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...


Generowanie strony w 5 ms