Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kwota

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona od podatku

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 16.04.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.04.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo zmniejszyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego, związanego ze sprzedażą opodatkowaną. W myśl art. ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych sprzedaż wysegregowanych odpadów nadających się do odzysku (puszki, makulatura, folia, butelki, itp.) opodatkowana jest stawką 7% oraz czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych otrzymane faktury od kontrahentów na których brak wyszczególnienia w każdej pozycji kwoty podatku i wartości towaru wraz z podatkiem, a ujęte w podsumowaniu jest prawidłowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 12.03.2004r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu 12.03.2004r.) w sprawie: odpowiedzi na postawione pytanie prawne, czy w ...

Czy podatnik będący osobą fizyczną i płatnikiem podatku od towaru i usług , który prowadzi działalność jednocześnie na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz na podstawie wpisu na listę radców prawnych powinien prowadzić dla obu powyższych działalności wspólną księgę przychodów i rozchodów , wspólną ewidencję sprzedaży i wspólną ewidencję zakupów?

Z opisanego stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 20.07.2004r. wynika , że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obsługi kancelaryjnej i administracyjnej podmiotów gospodarczych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od miesiąca lipca 2004r. na podstawie wpisu na listy radców prawnych podatnik rozpoczął prowadzenie kolejnej działalności pod nazwą „Kancelaria ...

Czy uzyskiwane przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie konserwacji zabytków, opodatkowanej podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, są ograniczone określoną sumą przychodu rocznego?

Z opisanego stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie konserwacji zabytków, opodatkowanej podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Zapytanie dotyczy, czy prowadząc wspomnianą wyżej działalność w formie karty podatkowej, nie jest ograniczony określoną sumą przychodu rocznego. Zgodnie z przepisam ...

Jak należy rozumieć pojęcie "kwota nabycia" w przypadku sprzedazy towarów używanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy o VAT?

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem je ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznych, w przypadku zwrotu przez byłych pracowników kwoty 130.758,86 zł będzie ona zaliczana do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej?

Stan faktyczny : Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą stwierdził, iż zatrudnieni pracownicy dopuszczali się fałszerstwa dokumentów magazynowych „PZ” w wyniku, czego na przestrzeni lat 1998-2003 wyprowadzili z jego firmy towary handlowe na łączną kwotę 130.758,86 zł. Podatnik w celu otrzymania zwrotu od byłych pracowników środków pieniężnych stanowiących równowartość przywłasz ...

Czy istnieje obowiązek zgłaszania umów darowizn i pożyczek zawartych pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w kwocie wolnej od podatku?

Na podstawie art. 14 a Ustawy z dnia 29. 08. 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 92 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.11.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew informuje, że obowiązek składania zeznań podatkowych normuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04.05.2001r. w sprawie obowiązku składania zeznań podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 40, poz ...

Pytanie: Jaki kurs należy przyjąć do przeliczania kwot wykazanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te są wykazane w walutach obcych w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych dostaw ?

Działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z póź. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 21.12.2004 r. Znak: FF/1396/2004 (data wpływu do Urzędu 21.12.2004 r.) informuję, iż na podstawie art.106 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54,poz. 535 /, Minister Finansów określił w rozporządzeniu z ...

Czy wszystkie n/w wydatki i inne opłaty ponoszone w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów są podstawą opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a w szczególności: usługi transportowe opłacane na rzecz dostawcy towarów oraz innych przewoźników unijnych, usługi transportowe nabyte od przewoźników krajowych, najem wózka widłowego od firmy krajowej do przeładunku towarów, krajowa usługa transportowa wykonywana samochodem stanowiącym własność Spółki ..., ubezpieczenie towaru na czas transportu płacone towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na wniosek, który wpłynął do tut. urzędu dnia 20 września 2004r., Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Strona zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej odpowiedzi, czy wszystkie n/w wydatki i inne opłaty ponoszone w związku z w ...

W jaki sposób powinna być obliczona marża, która jest opodatkowana podatkiem VAT, czy w cenę nabycia ma być wliczona akcyza zapłacona w urzędzie celnym?

Postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 12.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresui sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wni ...

Generowanie strony w 2 ms