Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stowarzyszenia

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2003 r. (data wpływu – 16.04.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dysp ...

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 22 sierpnia 2003 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących wypłat wynagrodzeń dla członków Stowarzyszenia ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej uzyska ...

Dotyczy zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Stowarzyszenie poniosło wydatki na artykuły spożywcze zakupione w związku z organizacją obchodów patronki muzyki i śpiewu kościelnego i innych spotkań orkiestry. Stowarzyszenie podjęło wątpliwość, czy są to koszty uzyskania przychodu.

W związku z pismem Stowarzyszenia sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a dot. zwolnień przedmiotowych - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Opisany przez Stowarzyszenie stan faktyczny jest nas ...

1. Czy mamy prawo ubiegać się o zwrot podatku naliczonego od zakupów towarów i usług sfinansowanych ze środków pomocowych w sytuacji gdy nie wykonamy czynności opodatkowanych i nie wystąpi VAT należny? 2. Czy staniemy sie płatnikiem podatku VAT od dnia następującego po dokonaniu rejestracji w zakresie podatku VAT czy też od pierwszego dnia miesiąca następującego po złożeniu VAT- R ?

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 22.01.2004 r. (data wpływu 27.01.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 12.02.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia: Na podstawie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22 marca 2002 r. w sprawie wyko ...

Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, darowizn na budowę pomnika pamięci górnictwa?

I. Zgodnie z zasadą zawartą w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu między innymi kwot darowizn na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomo ...

Wskazanie podstawy prawnej odliczania darowizn przekazanych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w 2004 r.

W 2003 r. podstawą do odliczania darowizn przekazanych na rzecz ochotniczych straży pożarnych były dla darczyńców stanowiących osoby fizyczne – art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Podatnicy, opłacający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogli na podstawie art. 11 ustawy z ...

Opodatkowanie wypłat wynagrodzeń dokonanych osobom fizycznym (członkom Stowarzyszenia) za pośrednictwem płatnika będącego osobą prawną ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 19.02.2004 r. Stowarzyszenie zwróciło się do tut. organu z zapytaniemo interpretację ...

Zwolnienie z opodatkowania wypłat wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników Stowarzyszenia realizowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku działając na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 19.02.2004 r. Stowarzyszenie zwróciło się do tut. organu z zapytaniemo interpretację ...

Czy pożyczka udzielona Stowarzyszeniu - osobie prawnej przez osobę fizyczną, jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych ?

Zakres przedmiotowy podatku od czynności cywilnoprawnych został określony w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U.Nr 86, poz. 959 z późn. zm./ w brzmieniu obowiązującym przed 1 maja 2004 r. W myśl art.1 ust.1 pkt 1 lit.b ustawy temu podatkowi podlegają umowy pożyczki. Stosownie do postanowień wynikających z art.9 pkt 10 lit.b ustawy, umowy pożyczki udz ...

Czy przychód uzyskiwany ze składek członkowskich pownien być brany pod uwagę przy ustalaniu wartości sprzedaży towarów (usług) opodatkowanej w wartości sprzedaży ogółem?

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik dokonujący sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną. Stosownie do ust. 2 cyt. przepisu podatnik może zmniejszyć poda ...

Generowanie strony w 99 ms