Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bezpośrednie stosowanie Konstytucji

Przepis art. 77 ust. 1 Konstytucji może stanowić podstawę roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie w postępowaniu podatkowym decyzji niezgodnej z prawem, następnie uchylonej wskutek odwołania podatnika.

Zaskarżonym wyrokiem Sąd Apelacyjny oddalił apelację powodowej spółki z o.o. o zapłatę tytułem odszkodowania kwoty 15.531,81 zł z ustawowymi odsetkami, opierając się na bezspornych okolicznościach. Wynika z nich, że Urząd Skarbowy w kwietniu 1998 r. ustalił wysokość zobowiązania podatkowego za lata 1994-1996. Na tej podstawie wszczęto postępowanie egzekucyjne. Decyzje ustalające w wyniku odwołań p ...

Generowanie strony w 19 ms