Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kredyt inwestycyjny

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 10.07.2003 r. uzupełnione w dniu 12.08.2003 r. w sprawie ulg podatkowych „odsetkowej” i remontowo-modernizacyjnej informuje: Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz ...


Czy odsetki od kredytu komercyjnego, który został przeznaczony na uruchomienie produkcji mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ww. ustawy. W ogólnym określeniu kosztów uzyskania przychodów mamy do czynienia z dwiema przesłankami: jedną pozytywną, ...

Czy stanowią koszty uzyskania przychodów różnice kursowe od kredytu dewizowego inwestycyjnego?

Wartość początkową firmy określają przepisy art. 16g ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r, poz. 654 ze zm.). W przypadku wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do spółki kapitałowej, wartością początkową firmy jest dodatnia różnica między wartością wydanych w zamian za wkład niepieniężny udziałów lu ...

Zapytanie dotyczy prawidłowości stosowanych przez spółkę zasad rozliczania różnic kursowych.

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika: - w 2002r. Spółka zaciągnęła kredyt inwestycyjny w walucie obcej USD, - inwestycja została zakończona, - spłata pierwszej raty kredytu nastąpiła już po zakończeniu inwestycji, ,br>- kredyt spłacany jest w ratach miesięcznych wg harmonogramu spłat ustalonego przez bank. Zgodnie z umową kredytową raty kredytu i odsetki będą płatne w drodze obc ...

Czy dopłata otrzymana do oprocentowanego kredytu inwestycyjnego jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT?Zdaniem podatnika kwota otrzymywanej przez spółkę dopłaty jest związana z całokształtem prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym dopłata ta nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny Podatnik prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji pary wodnej i gorącej wody. Do wykonywania tych czynności realizuje inwestycje, na które zaciągnęła kredyt inwestycyjny. Na spłatę oprocentowania powyższego kredytu Spółka otrzymuje dopłatę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ust ...

Czy różnice kursowe powstające przy spłacie kredytu długoterminowego otrzymanego na finansowanie inwestycji w złotych indeksowanego kursem franka szwajcarskiego stanowią koszty uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie podatnika z 23.10.2004r. (wpływ do tut. organu 27.10.2004r.) z uzupełnieniem z dnia 16.11.2004r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje. W zapytaniu podatnik podał, iż otrzymał kredyt długoterminowy na finansowanie inwestycji w ...

Zapytanie dotyczy prawidłowości stosowanych przez Spółkę zasad rozliczania różnic kursowych od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w EURO

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z 2005r Dz. U. Nr 8 poz. 60.) po rozpatrzeniu wniosku XXX ze stycznia 2005r żądającego udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie rozliczania różnic kursowych od kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w EURO Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że sta ...

Czy podatnik ma możliwość i w którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z uzyskaniem kredytu inwestycyjnego (aktualizacja operatu szacunkowego, opłata przygotowawcza bankowa, prowizja bankowa, opracowanie biznes planu, doradztwo kredytowe) na planowany zakup dzierżawionej do tej pory nieruchomości?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż Spółka prowadzi działalność w obiekcie wydzierżawionym. Zarząd spółki prowadzi starania o zakup obiektu. W tym celu zarząd wystąpił z wnioskiem kredytowym do banku o udzielenie kredytu inwestycyjnego (hipotecznego) w miesiącu czerwcu 2004 r. Bank rozpatrując wniosek, żądał wyczerpujących informacji o firmie oraz o nieruchomości będ ...

Czy różnice kursowe występujące w związku ze spłatą kredytu zaciągniętego w walucie obcej na cele inwestycyjne, stanowią koszt uzyskania przychodów? Czy Spółka ma prawo dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w formie aportu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów pra ...

Generowanie strony w 12 ms