Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 10.07.2003 r. uzupełnione w dniu 12.08.2003 r. w sprawie ulg podatkowych „odsetkowej” i remontowo-modernizacyjnej informuje: Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowane na zakup dwóch kas fiskalnych zgłoszonych terminowo w wysokości 50% wartości netto ich ceny zakupu nie więcej niż 2.500 zł.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Dnia 25 listopada 2003 r. Pełnomocnik podatniczki zwrócił się d ...

Zapytanie dotyczy ulgi z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Pana zapytaniem złożonym w dniu 23 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia przez Urząd Skarbowy w Kluczborku pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących ulgi z tytułu gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej. Z przedstawionego w piś ...

Czy Spółka ma prawo skorzystania z ulgi z tytułu zakupu trzech kas fiskalnych, w sytuacji gdy z dniem 23.12.2003r. planowała rozpocząć ewidencję obrotów przy użyciu dwóch kas fiskalnych, natomiast 24.12.2003r. na trzeciej kasie? Dwie kasy zostały ufiskalnione 22.12.2003r., natomiast trzecia kasa 24.12.2003r. Spółka nie miała jeszcze obowiązku instalowania kas fiskalnych.

Na mocy art. 29 ust 2b ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podatnicy którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zaku ...

1. opodatkowanie nagród przekraczających zwolnioną kwotę 760, 00 zł wygranych w konkursach i grach, 2. wydatki na założenie internetu i abonament a ulga z tytułu wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. I. Wartość nagrody, którą otrzymuje uczestnik konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tyt. wygranej powstaje u podatnika przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 us ...

- czy posiadanie stałej kwatery przez żołnierza jest przeszkodą uzyskania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spodków i darowizn?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.01.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu wyjaśnia: Art. 21, art. 24 i art. 29 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 42, poz. 368 z 2002 roku z późn. zm.) wyraźnie wyodrębnia instytucję prawną prawa do kwatery oraz umowy najmu. Zatem nie można utożsamiać prawa do kwatery z umową najmu, a tym sam ...

Czy podlega odliczeniu od dochodu w ramach darowizny wpłata dokonana w formie gotówkowej (dowód wpłaty KP) na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w mieście w ramach społecznego komitetu budowy kanalizacji ?Czy podlega odliczeniu w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego opłata za wykonanie mapki geodezyjnej przyłacza kanalizacji sanitarnej udokumnetowana fakturą VAT ?

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane m.in. na cele ochrony środowiska (w tym kanalizacja) - do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Natomiast ust.1 cyt. art. 26 stanowi, że jeżeli przedmiotem darowizny są pienią ...

- wydatki poniesione na zakup pościeli leczniczo-rehabilitacyjnej a ulga z na cele rehabilitacyjne.

Odpowiadając na pismo Państwa P. z dnia 29.12.2003 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje częściowej zmiany informacji udzielonej Państwu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie pismem z dnia 27.11.2003 r., znak: US.VI/I-415-159-IV/03. Zgodnie z art. 26 us ...

Co oznacza "tytuł prawny do lokalu" ? Jakie dokumenty świadczą o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego ? Czy umowa przedstępna ze spółdzielnią może stanowić taki tytuł ? Czy można wykańczać mieszkanie korzystając z ulgi remontowo - modernizacyjnej ? Czy i od kiedy przysługuje podatnikowi prawo do korzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 1 marca 2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że stosownie do postanowień art. 27a ...

Czy można w 2004 r. dokonać korekt zeznań podatkowych za lata 1997-2000, w których nie wykazano wydatków na odpłatne kształcenie w szkole wyższej, z uwagi na brak pokrycia w podatku spowodowany skorzystaniem z ulgi podatkowej z tytułu zakupu mieszkania?Czy można odliczyć od podatku wydatki poniesione na kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli, który uzupełnia wykszałcenie?

Wydatki z tytułu odpłatnego kształcenia podatnika w szkole wyższej w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r., podlegają odliczeniu od podatku i mają wpływ n ...

Generowanie strony w 11 ms