Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ulga odsetkowa

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 10.07.2003 r. uzupełnione w dniu 12.08.2003 r. w sprawie ulg podatkowych „odsetkowej” i remontowo-modernizacyjnej informuje: Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz ...


Czy przysługuje duża ulga budowlana za 2002 r. w związku z wydatkami poniesionymi w 2002 r. na zakup mieszkania w firmie developerskiej czy też nowa ulga odsetkowa na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na w/w zakup?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003 r. uzupełnione w dniu 16.02.2004 r. informuje, że nie przysługuje Panu prawo do pomniejszenia podatku za 2002 r. o 19 % wydatków poniesionych w 2002 r. na zakup mieszkania w firmie developerskiej. Ustawą z dnia 21.11.2001 r. o z ...

Czy mamy możliwość doliczenia do wydatków mieszkaniowych odliczanych od dochodu w latach od 1998 do 2003 i dalszych lat zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A. "Na własny dom" w dniu 24 grudnia 1997 r.?

Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wg stanu prawnego obowiązującego przed 01.01.2002r. nie przewidywały możliwości odliczenia od dochodu spłaty odsetek od kredytu; ulgą podatkową objęte były wydatki poniesione na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone m. in. na budowę budynku mieszkalnego, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkaniowe, i in. ...

- dotyczące odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14 listopada 2003 r. dotyczące odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku wyjaśnia : Zasady korzystania z ulgi podatkowej poprzez odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów (pożyczek) zaciągniętych na zaspokojenie określonych ...

Czy podatnik może odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w styczniu 2003 r. na sfinansowanie inwestycji określonej w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy nie posiada umowy o przeniesieniu własności mieszkania zawartej w formie aktu notarialnego?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego oraz załączonych dokumentów wynika, iż w dniu 09.11.2002 r. zawarł on umowę zobowiązującą zakupu mieszkania z developerem. W celu sfinansowania powyższej inwestycji uzyskał kredyt mieszkaniowy, który spłaca od dnia 27.02.2003 r. Na dzień 31.12.2003 r. nie podpisał umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkaln ...


Czy podatnikowi, który w 2003 r. nabył budynek mieszkalny w stanie surowym otwartym, przysługuje ta część ulgi budowlanej, która nie została wykorzystana przez poprzednich właścicieli nieruchomości?

Z treści zapytania wynika, że w 2003r. podatnik na mocy aktu notarialnego kupił nieruchomość zabudowaną domem mieszkalnym w stanie surowym otwartym. Poprzedni właściciele nie wykorzystali całkowicie ulgi budowlanej. Na ukończenie nabytego w stanie surowym budynku mieszkalnego zaciągnieto kredyt. Podatnik w rozliczeniu rocznym zamierza skorzystać z ulgi budowlanej i uwzględnić kwoty wynikajace z za ...

Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego zakupionego od firmy budowlanej w 2003r. Jednakże z przyczyn niezależnych ode mnie nie posiadam jeszcze aktu notarialnego. Czy będę mogła odliczyć odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na zakup i wykończenie mieszkania?

Stosownie do postanowień art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ) od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki udzielonej podatnikowi na sfinansowanie inwestycj ...

Czy przysługuje odliczenie wydatków poniesionych na spłatę odsetek od zaciągniętego przez podatnika w dniu 30.10.2003 r. kredytu mieszkaniowego, na zakup mieszkania dla syna?

Począwszy od 1 stycznia 2002 r., stosownie do postanowień art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego poda ...

Generowanie strony w 148 ms