Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opinia biegłego

1. Przepisy k.p.a. jak i Ordynacji podatkowej nie określają, czy opinia sporządzona przez kilku biegłych musi być wyrażona w kilku osobnych dokumentach, czy wystarczy opisanie wyników ekspertyzy i przedstawienie oceny kilku biegłych w jednym akcie. 2. Mając na względzie art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 1998 r. należy stwierdzić, że w przepisach regulujących postępowanie podatkowe, ustawodawca mówiąc „opinia biegłych” miał na myśli rodzaj dowodu, a nie liczbę specjalistów, których ocenę winien poznać organ podatkowy. Zatem ze względu na wykładnię systemową i celowościową należałoby dopuścić możliwość skutecznego przeprowadzenia dowodu z opinii jednego biegłego. 3. Ustalenie wartości rynkowej zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winno nastąpić nie na podstawie, a tylko z uwzględnieniem opinii biegłych, przez co zasadne jest dopuszczenie jako dowodu wszystkiego co mogłoby przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, w szczególności opinii sporządzonych w innych sprawach.

Prokurator Generalny wniósł rewizję nadzwyczajną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie z dnia 22 listopada 2000 roku, I SA/Lu 887/99, w sprawie ze skargi „L” Spółki Akcyjnej w L. na decyzję Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 13 lipca 1999 roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 rok. Wyrokowi temu za ...

Dotyczy zaprzestania odpisów amortyzacyjnych z chwilą odstąpienia od umowy dzierżawy na punkt handlowy, w którym zostały przeprowadzone prace adaptacyjne.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 11997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle n./ Not. odpowiadając na pismo z dnia 04.01.2004 r. informuje: W skierowanym do tut. organu podatkowego piśmie zwracają się Państwo z zapytaniem dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym. W 2003 ...

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając w oparciu o przepisy art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze informacji skierowanej do Pana w piśmie Nr PM/436-16/2003 z dnia 19 września 2003 r. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r ...

- dotyczy dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokalu użytkowego wycenionego przez biegłego.

Pismem z dnia 24 lutego 2004 r. zwróciliście się Państwo do tut. urzędu z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów Prawa podatkowego w przedmiocie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej lokalu użytkowego wycenionego przez biegłego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wspomniany lokal został wybudowany przed rozpoczęciem działalności gospodarc ...

Czy do wyliczenia stawki amortyzacyjnej inwestycji można przyjąć wycenę dokonaną przez biegłego?

Z pisma Państwa wynika, że Spółka Jawna realizowała inwestycję budynek handlowo-usługowy przez kilka lat. Obecnie większa część tej inwestycji została przekazana do użytku. Pytanie dotyczy kwestii czy amortyzacja od różnicy między wartością księgową a wartością rynkową środka trwałego stanowi koszt uzyskania przychodów. Amortyzację środków trwałych reguluje art. 22a – 22n ustawy z dnia 26 lipca 19 ...

dotyczy możliwości ustalenia w oparciu o wycenę biegłego wartości początkowej nieruchomości zakupionej w listopadzie 2001 r., a następnie remontowanej i modernizowanej z przeznaczeniem na wynajem oraz możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 %

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Wartość początkową środków trwałych w razie nabycia w drodze kupna stanowi cena nabycia, którą - zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...

Spółka jest użytkownikiem majątku bez zawartej z jego właścicielem umowy dzierżawy. Wysokość dzierżawy za jeden konkretny miesiąc została ustalona przez sąd na podstawie opinii biegłego sądowego. Czy wypłacenie kwoty dzierżawy jest podstawą do zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia? Czy zapłacenie dzierżawy za następne miesiące bez wyroku sądu jest podstawą do zaliczenia tego wydatku do kosztów uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Każdy wydatek, który spełnia powyższą definicję podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Kosztami podatko ...

dotyczy opodatkowania przychodów z wykonywania usług lekarza biegłego na zlecenie prokuratur, sądów, policji

Odpowiadając na pismo z dnia 20.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.03.2004 r.) w sprawie sposobu opodatkowania przychodów z wykonywania usług „lekarza biegłego” w 2004 r., w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje: Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny ...

"Czy usługi w zakresie wydawania opinii z zakresu rachunkowości na rzecz sądów powszechnych, policji oraz prokuratury są zwolnione od podatku od towarów i usług?"

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn.zm.) informuje: Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej ...

dotyczy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych wymienionych w zapytaniu pozycji produkcji, usług oraz działalności handlowej

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.03.2004 r. w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych wymienionych w zapytaniu 18 pozycji produkcji, 4 pozycji usług oraz działalności handlowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: St ...

Generowanie strony w 5 ms