Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość rynkowa

1. Przepisy k.p.a. jak i Ordynacji podatkowej nie określają, czy opinia sporządzona przez kilku biegłych musi być wyrażona w kilku osobnych dokumentach, czy wystarczy opisanie wyników ekspertyzy i przedstawienie oceny kilku biegłych w jednym akcie. 2. Mając na względzie art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 1998 r. należy stwierdzić, że w przepisach regulujących postępowanie podatkowe, ustawodawca mówiąc „opinia biegłych” miał na myśli rodzaj dowodu, a nie liczbę specjalistów, których ocenę winien poznać organ podatkowy. Zatem ze względu na wykładnię systemową i celowościową należałoby dopuścić możliwość skutecznego przeprowadzenia dowodu z opinii jednego biegłego. 3. Ustalenie wartości rynkowej zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winno nastąpić nie na podstawie, a tylko z uwzględnieniem opinii biegłych, przez co zasadne jest dopuszczenie jako dowodu wszystkiego co mogłoby przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, w szczególności opinii sporządzonych w innych sprawach.

Prokurator Generalny wniósł rewizję nadzwyczajną od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie z dnia 22 listopada 2000 roku, I SA/Lu 887/99, w sprawie ze skargi „L” Spółki Akcyjnej w L. na decyzję Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 13 lipca 1999 roku w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1996 rok. Wyrokowi temu za ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik moze odliczyć wydatki poniesione w 2003 r. na wpłatę wkładu budowlanego do Spółdzielni mieszkaniowej z tutułu przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe - spółdzielcze prawo do lokalu oraz czy odliczeniu podlega wydatek poniesiony na wycenę wartości rynkowej lokalu przez rzeczoznawę.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. wnieśli Państwo wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej i zawarli umowę dnia 05.12.2003 r. o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz ponieśli wydatek na wycenę wartości lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ...

Co stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych przy umowach kupna-sprzedaży?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając w oparciu o przepisy art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze informacji skierowanej do Pana w piśmie Nr PM/436-16/2003 z dnia 19 września 2003 r. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r ...

Jak należy rozliczyć dochody uzyskane w wyniku zamiany nieruchomości?

W uzupełnieniu pisma Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 03.06.2003 r., Nr PB1/423/11/03/KW stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 w/w ustawy stwierdza, co n ...

Czy wysokość przychodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na postawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) ustala się w kwocie ceny zapłaconej za nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, określonej w umowie, czy w kwocie wartości rynkowej tego gruntu określonej przez urząd skarbowy na podstawie art. 6 ustawy z dnia 09.09.2002 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)?

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej na nabycie w kraju, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży m. in. gruntu albo prawa wieczystego ...

Czy Spółdzielnia mieszkaniowa, która powinna zwrócić byłym członkom, których prawa do spółdzielczych lokali wygasły zwaloryzowany wkład mieszkaniowy lub budowlany, wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zobowiązana jest stosować się do wymogów statutowanych przez przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 drudnia 2003 r. w sprawie wzoru informacji sporządzonej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe lub informować o fakcie dokonania takiego zwrotu właściwy Urząd Skarbowy?

Kwestie nabycia spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jak i warunków zwrotu wniesionych wkładów reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). Przepisy ww. ustawy stanowią, że spółdzielnia w zamian za wniesiony wkład oraz uiszczanie opłat określonych w ust ...

- w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.03.2004 r.), w sprawie interpretacji art. 6 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych wyjaśnia, co następuje: W przypadku z ...

Dosłowne brzmienie pytania: W dniu 3 października 2003r. Zakład Mięsny ,,W" J.M. Z. Spółka Jawna, aktem notarialnym nr 3180/2003 sporządzonym przez Kancelarię Notarialną w S. dokonał sprzedaży 0,5 ha gruntu za kwotę netto 8,00 zł oraz dokumentacje techniczną budowlaną oczyszczalni ścieków za cenę netto 1,64 zł. Sprzedana działka oraz dokumentacja techniczna związane są z budową oczyszczalni ścieków przez Urząd Gminy w T. do oczyszczania ścieków z naszej Spółki oraz ścieków komunalnych z nabliższych wsi. Nadmieniamy, że wartości ewidencyjne nieruchmości wykazane w księgach spółki wynosiły: grunt w wysokości 100.000 zł za 1 ha oraz dokumentacja techniczna -20.491,80 zł. Prosimy o potwierdzenie, czy w wyżej wymienionym zdarzeniu gospodarczym, w oparciu o art. 19 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 1) symboliczny przychód z odpłatnego zbycia nieruchmości może być uznany jako cena, z uzasadnionej przyczyny znacznie odbiegająca od ceny rynkowej (według tej interpretacji Spółka dokonała ewidencji w księgach roku 2003), 2) czy też przychód do celów podatkowych statystycznie podwyższyć do ceny rynkowej (zgodnie z par. 5 umowy sprzedaży cenę rynkową działki strony umowy określiły na 60.000 zł zaś dokumentacji na 25.000 zł), a nastepnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 96 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych różnicę potraktować jako darowiznę na rzecz ochrony środowiska.

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 25 marca 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Przychody ze sprzedaży składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z działalności gospodarczej na podstaw ...

Czy przychodem w dacie zarejestrowania podwyższenia kapitału narodowego funduszu inwestycyjnego jest wartość nominalna akcji funduszu, wydanych w zamian za aport?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, informuje: Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka przewiduje objęcie nowych akcji w Narodowym Funduszu Inwestycyjnym. Podmiot ...

Czy przepis art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 1993 r. nr 90, poz. 416 z póź. zm.) odnosi się do faktycznego przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, tj. wartości określonej w akcie notarialnym, czy też do kwoty wynikającej z decyzji urzędu skarbowego określającej opłatę skarbową?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku - działając w oparciu o art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) - uprzejmie informuje: W piśmie z dnia 13.05.2004 r. zawracają się Państwo z zapytaniem: czy przepis art. 2 ...

Generowanie strony w 13 ms