Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pozwolenie na budowę

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.05.2003 r. (data wpływu - 05.05.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2000 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. ...

Odliczenia od podatku

W związku z Pana wnioskiem z dnia 19.05.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 90, poz. 416 z 1993 r. ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.19 ...

Ustalenie podstawy opodatkowania

W związku z Pani pismem z dnia 26.06.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: 1. W przypadku rezygnacji z oszczędzania w kasie mieszkaniowej i wycofaniu zgromadzonych wkładów oraz zwrotu ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tego tytułu przy ...

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie: co powinniśmy zrobić jako podatnicy, w sytuacji gdy unieważniono nam decyzję na budowę domu mieszkalnego, jednorodzinnego (wydano ją z rażącym naruszeniem prawa). Podreślić należy, iż decyzja o której mowa wyżej wydana została w dniu 16.12.1999r. Od 1999 roku korzystaliśmy z ulgi budowlanej. Sprawa dot. w/w decyzji jest przedmiotem rozstrzygania przez sąd.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157 poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie przesłanym w dniu 15.01.2004r. a uzupełnionym w dniu 29.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje i wyjaśnia: Prawo do skorzystania z ulgi na budowę budynku mieszkalnego określa ustawa o podatku dochod ...

W latach 1992-2001 dokonywałam niewielkich odliczeńw związku z prowadzeniem budowy przy ul.X, budowę przerwałam,budynek nie został wykończony. W roku 2002 nabyłam prawo do własności do budynku mieszkalnego(Y). W 2003r. prowadziłam tam prace remontowo- budowlane na podst. pozwolenia na budowę (dec.z 2003r.) Czy mam prawo odpisać w ramach tzw"dużej ulgi"(sąkontynuacją tego samego celu) wydatki związane z pracami remontowo-budowlanymi przeprowadzonymi w nieruchomości Y.

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 15.03.2004r. ( uzupełnione pismem z dnia 24.03.2004r.) w sprawie odliczeń w ramach tzw. „dużej ulgi budowlanej”, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach – działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa - uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowy ...Odliczenia od podatku

W związku z Państwa pismem z dnia 28.11.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. Informuje, co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) w brzmieniu obowiązu ...

Spółka Budowlano - Mieszkaniowa uzyskała pozwolenie na budowę decyzją z listopada 1997 r. oraz z czerwca 1999 r. przez Burmistrza Gminy. Zaświadczenie Urzędu Gminy stwierdza, że w lutym 2000 r. Inwestor przystąpił do użytkowania budynku mieszkalnego. Zakończenie inwestycji nastąpiło w styczniu 2003 r. z chwilą podpisania aktu notarialnego przenoszącego własnośc lokalu mieszkalnego na podatników. Wpis do księgi wieczystej nastąpił w kwietniu 2003 r. Kredyt został zaciągnięty w 100 % w Banku. Zgodnie z art. 26b ust. 5 ustawy o poddatku dochodowym od osób fizycznych ulga odsetkowa obejmuje tylko odsetki od kredytów udzielonych po 01-01-2002 r. przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe. Ustawa ta mowi również, że inwestycję trzeba zakończyć przed upływem 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskało się pozwolenie na budowę, ale tylko gdy inwestorem jest sam podatnik. Potwierdzeniem zakończenia inwestycji jest pozwolenie na użytkowanie budynku lub zawiadomienie o zakończeniu budowy. Z mocą niejako wsteczną wyłączono ten warunek, jeśli mieszkanie jest kupowane od dewelopera albo spółdzielni mieszkaniowej. Mając na uwadze w/w ustawę uważam, że mogę skorzystać z ulgi odsetkowej.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie w sprawie możliwości odliczania odsetek od kredytu bankowego na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 ze zmianami.) Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje co następuje: Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych u ...

Czy podatnik kontynujący inwestycję budowy budynku mieszkalnego ma prawo do tzw. ulgi odsetkowej ? Jak liczyć okres trzech lat na zakończenie inwestycji ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2004 r. w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) -w sprawie interpretacji przepisu dotyczącego odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku wyjaśnia, iż zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz ...

Generowanie strony w 11 ms