Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: refakturowanie

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, jeżeli strony umówiły się, że koszty remontu lokalu ponoszą wspólnie to w tej sytuacji najemca po otrzymaniu faktury VAT za wykonanie remontu powinien refakturować (z podatkiem VAT) umówioną część należnego wynagrodzenia za remont na wynajmującego, który nie zapłaci za tę fakturę w formie pieniężnej ale poprzez k ...

W sprawie potwierdzenia odbioru faktury korygującej VAT.

„Refakturowanie„ usług oznacza „fakturowanie" usługi świadczonej przez podatnika podatku od towarów i usług przy pomocy osoby trzeciej. Podatnik wykonujący usługę przy pomocy osoby trzeciej ma obowiązek jej refakturowania. Dokumentem potwierdzającym dokonanie takiego postępowania jest umowa zawarta między kontrahentami.Opodatkowaniu podlega wykonanie usługi na podstawie czynności wymienionej w art ...

Czy w opisanej poniżej sytuacji możliwe jest refakturowanie usług hotelowych? Zgodnie z podpisaną umową w imieniu producenta sprzedaję wyprodukowane przez niego towary na terenie całego kraju. Producent płaci mi za sprzedany towar oraz zwraca koszty noclegów. Korzystanie z noclegów dokumentowane jest fakturą wystawioną na moją firmę. Ja, aby otrzymać zwrot kosztów powinienem wystawić fakturę na mojego zleceniodawcę. Mam wątpliwość czy może być to refaktura ze stawką taką samą jak w fakturze pierwotnej czy faktura ze stawką podstawową 22%.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r. (data wpływu: 06.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy wystawiają faktury w przypadku sprzedaży towarów lub/i świadczenia usług. W opisanej sytuacji nie świadczy Pan przedmiotowych usług ...


Czy będąc płatnikiem podatku VAT od miesiąca września 2003 r. można wystawiać noty obciążeniowe na współużytkownika budynku ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.12.2003 (bez numeru, data wpływu do Urzędu 05.01.2004), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 37, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: W piśmie z dnia 31.12.2003 Jednostka informuje, iż użytkownikami budynku przy Al. Piłsudskiego Nr (...) w Ł., zgodnie z decyzją Urzędu R ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14b § 1 ustawy a dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje uzupełnienia udzielonej przez Urząd Skarbowy w Przemyślu Naczelnika w dniu 18.12.2003 r. interpretacji (znak: US.IX/443-25/HM/03) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: Izba Skarbowa podziela stanowisko U ...

Jaką datę należy uznać za datę powstania przychodu podatkowego z tytułu refundowanych i rozliczonych kosztów mediów? Który z ustalonych przez jednostkę wariantów obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych jest prawidłowy?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowymo podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 ze zm.) nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a – 16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie t ...

Refakturowanie kosztów ubezpieczenia przy sprzedaży samochodów osobowych.

Dopuszczalne jest refakturowanie ,gdy zostaną spełnione warunki: - zastrzeżenie w umowie odrębnego rozliczenia kosztów ubezpieczenia samochodu, - uwzględnienie tej samej stawki podatku od towarów i usług lub zwolnienia od tego podatku,które były określone na fakturze wystawionej przez ubezpieczyciela, - niedoliczenie marży /zysku/ refakturowanych kosztów ubezpieczenia. Powyższe potwierdza orzeczni ...

W październiku 2003r firma otrzymała faktury obciążające za wodę i kanalizację za okres październik 2001r - październik 2003r, ze stawką 22%, bez uwzględnienia zmian stawek w opłatach. Czy refakturujący powinien udokumentować poniesione przez siebie koszty i w jakiej formie? br.Czy mógł wystawić jedną fakturę za cały okres 2 lat? Czy zastosował prawidłową stawkę podatku w wysokości 22%? Czy powinien dochować należytej staranności i dokładnie wyliczyć ile, za jaki okres i z jaką stawką, czy też mógł zastosować wyliczenie wartości przybliżonej lub zaokrąglonej?

Zgodnie z art.6 ust.4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. z 1993r Nr 11 poz.50 z późn.zm.), jeżeli sprzedaż towaru lub wykonania usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast zgodnie z art.6 ust.8b pkt 1 ...

Refakturowanie usług oraz moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach budowlanych i nadzorze inwestorskim.

W prawie podatkowym nie ma wynikającego wprost z ustawy terminu „refakturowanie usług’’. W praktyce polega ono na zafakturowaniu odsprzedaży usług bez doliczania jakiejkolwiek marży. Wszystkie dane dotyczące odsprzedawanej usługi, jej ceny, stawki podatku itp. są identyczne jak na fakturach wystawionych przez usługodawcę. Kwota podatku naliczonego od zakupu usług następnie refakturowanych jest rów ...

Generowanie strony w 5 ms