Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prywatyzacja

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii następstwa prawnego, a zatem należy stosować w stosunku do podmiotów będących podatnikami VAT przepisy Ordynacji podatkowej. W art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) unormowano zasady sukces ...

W jaki sposób rozliczyć dochody uzyskane w miesiącu lutym 2004 r. ze sprzedaży akcji nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.) ?

Ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wprowadzono zmiany w zakresie zasad rozliczania dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w 2004 r. Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z ...

Czy wypłacone emerytom i rencistom świadczenie - premia prywatyzacyjna podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W złożonym zapytaniu wyjaśniono, że w oparciu o art. 10 Pakietu gwarancji pracowniczych, socjalnych i związkowych dla pracowników Spółki, Inwestor Strategiczny zagwarantował każdemu pracownikowi zatrudnionemu u podatnika w dniu wejścia życie pakietu oraz emerytom i rencistom (objętym wykazem “Protokołu Uzgodnień pomiędzy Zarządem a Związkami Zawodowymi działającymi u podatnika w sprawie jednolitej ...

W jaki sposób należy ustalić wysokość stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z wydłużeniem okresu trwania umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zawartej w trybie przepisów ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych?

Jak wynika ze złożonej przez spółkę umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, od dnia 1.01.2001 r. zostało jej oddane przedsiębiorstwo państwowe do odpłatnego korzystania. Nastąpiło to na mocy art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o komercjalizacji. W umowie tej Skarb Państwa zobowiązał się, z zastrzeżeniem określonych warunków, do przeniesienia na spółkę własności przedmiotu umowy oraz prawo wiecz ...


Czy podatek naliczony powinna rozliczyć w deklaracji VAT-7 nowa spółka, czy przedsiębiorstwo państwowe ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, na podstawie art. 14a §1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na zapytanie złożone w dniu 19.08.2004r. przez Przedsiębiorstwo „G” Spółka z o.o. W myśl art. 93 § 1 w/w ustawy osoba prawna zawiązana (powstała) w wynik ...

Czy wydatki m.in. na doradców prywaryzacyjnych, poniesione jeszcze przed wniesieniem akcji WSCh (przygotowanie procesu prywatyzacji) będą kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Z treści pisma oraz Statutu wynika, że S.A. której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, realizuje Program restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naftowego oraz Program restrukturyzacji i prywatyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej przyjęty przez Radę Ministrów. S.A. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została zobowiązana "do niezwłocznej, podjętej jeszcze przed zakończeniem pro ...

Czy podatek naliczony zawarty w fakturach zakupu dotyczących PPKS mozna rozliczyć w deklaracjach VAT dotyczących PKS Sp. z o.o. ? Czy podatek należny z tytułu dotacji i z tytułu transportu osób, pomimo, że dotyczył PPKS, a obowiązek podatkowy powstaje dopiero w styczniu lub w lutym 2005 r. należy rozliczyć w deklaracji VAT-7 dotyczącej PKS Sp. z o.o.? Czy za miesiąc grudzień należy sporządzić jedną deklarację VAT-7 na PKS Sp. z o.o. i ująć w niej sprzedaż i faktury zakupu dotyczące PPKS oraz sprzedaż i faktury zakupu dotyczące spółki, które wpłynęły 31 grudnia 2004 r.?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.12.2004 r. uzupełniony pismem z dnia 11.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego ww. pismach wyni ...

Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji narodowych funduszy inwestycyjnych w miesiącu styczniu 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając stanowisko odnośnie opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży ...

Czy wydatki ponoszone na wyliczenie "pomocy publicznej" związanej z prywatyzacją bezpośrednią przedsiębiorstwa państwowego podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych przedsiębiorstwa ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2004r. ( 01.07.2004r. data wpływu ) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik informuje: Jednostka będąca przedsiębiorstwem państwowym w zapytaniu podnosi czy wyd ...

Generowanie strony w 10 ms