Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka cywilna

Jeśli spółka cywilna zmieniła siedzibę, powodując zmianę właściwości urzędu skarbowego, sprawy dotyczące wcześniejszego okresu wykonywania czynności opodatkowanych VAT powinien rozpatrzyć urząd skarbowy właściwy dla miejsca wykonywania tych czynności.

Izba Skarbowa w Łodzi decyzją z dnia 15 maja 1998 r., nr III-2/732/VAT/102/98/LO, po rozpatrzeniu odwołań Marka S. i Krzysztofa G., byłych wspólników spółki cywilnej, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.H.U. "K", od decyzji Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew z dnia 31 grudnia 1997 r., nr V US III/VAT/2/D/66/97, w sprawie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególn ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W związku z Państwa pismem z dnia 24.06.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przy ...

Podatek od towarów i usług

Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia25.05.2003 roku informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ...

Szczególne zasady ustalania dochodu

Pierwszy Urząd Skarbowy Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku zapytaniem z dnia 03.07.2003 r.: „Czy koszty uzyskania przychodów przypadające na każdego ze wspólników spółki cywilnej, bez względu na postanowienia umowy spółki muszą być proporcjonalne do jego udziału w zysku, czy też użycie pr ...

Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 20.06.2003 r. Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w części dot. podatku dochodowego od osób fizycznych odnośnie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów opłat za koordynację rozkładu jazdy oraz umów na korzystanie z przyst ...

Czy jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uzyskała w ostatnim roku podatkowym przychód netto powyżej 5 mln euro, jestem zobowiązany do zmiany właściwości urzędu skarbowego, o którym mowa w art. 5a ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów do spraw finansów publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 20.01.2004r. (bez numenru), uzupełnione o własne stanowisko w dniu 12.02.2004r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew wyjaśnia: zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 9b ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ...


Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo Jednostki z dn. 08.12.2003r. (bez znaku, data wpływu: 11.12.2003r.), dotyczące zagadnienia: przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, informuje iż: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę ...

Dotyczy odnoszenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów odsetek umownych należnych od zobowiązania wspólników spółki cywilnej wobec występującego wspólnika, tj. zobowiązania powstałego przed przekształceniem spółki cywilnej w spółkę z o.o.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguje wyjaśnienie Urzędu Skarbowego nr PDP/423-06lKJ/03 z dnia 07.05.2003 r. w sprawie zapytania Spółki z o.o. z K. - dotyczącego odnoszenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów odsetek umownych należnych od zobowiązania wspólników spółki ...

Dotyczy odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, stanowiącej współwłasność w częściach ułamkowych wspólników spółki cywilnej, a koszty uzyskania przychodów tej spółki.

Urząd Skarbowy w Namysłowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Spółki wniesione do tut. Urzędu w dniu 14.02.2003 r., udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości dokonywania - w ciężar kosztów uzyskania przychodów spółki cywilnej ...

Generowanie strony w 79 ms