Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedsiębiorstwo państwowe

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują kwestii następstwa prawnego, a zatem należy stosować w stosunku do podmiotów będących podatnikami VAT przepisy Ordynacji podatkowej. W art. 93 ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) unormowano zasady sukces ...

W jaki sposób rozliczyć dochody uzyskane w miesiącu lutym 2004 r. ze sprzedaży akcji nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.) ?

Ustawą z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.) wprowadzono zmiany w zakresie zasad rozliczania dochodów osiągniętych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w 2004 r. Stosownie do treści art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z ...

Czy z chwilą ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa państwowego, obowiązują je nadal przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzoru i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, w związku z pismem z dnia 7 kwietnia 2004 r. złożonym w Urzędzie w dniu 8 kwietnia 2004 r. po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe, działając na podstawie przepisów art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) i ...

Czy przejście praw i obowiązków podatkowych następuje poprzez wniesienie przedsiebiorstwa w formie aportu na podwyższenie kapitału zakładowego?

W odpowiedzi na zapytanie skierowane dnia 25.05.2004 r. w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim wyjaśnia co następuje: Zgłoszona wątpliwość dotyczy sukcesji praw i obowiązków podatkowych w sytuacji nabycia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa państwowego w try ...

Czy spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia przeds. państw. na podstawie ust. o komercjalizacji i prywatyzacji przeds. państwowych może przy ustaleniu dochodu lub straty uwzględnić przychody lub koszty uzyskania przychodów, które nie stanowiły podatkowo kosztu lub przychodu w przedsiębiorstwie państwowym?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 118 ze zm.) komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter pr ...

dotyczy umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa państwowego zawieranej na podstawie art. 52 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw z dnia 30 sierpnia 1996r. (Dz.U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.)

Pismem z dnia 13.08.2004r. zwróciła się kancelaria notarialna z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego w trzech pytaniach: 1. Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych "Umowa przeniesienia własności przedsiebiorstwa" zawierana pod rządem aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o ...

Czy dotacje udzielone przez Ministra Finansów na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego powinny być wliczone do przychodu stanowiącego podstawę naliczenia wpłat z zysku, do których zobowiązane jest przedsiębiorstwo na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 154, poz. 791) ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w związku z pismem z dnia 6 września 2004 r., uzupełnionym w dniu 23 września 2004 r. po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) inform ...

Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia strat z lat ubiegłych w przypadku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego?

W nawiązaniu do pisma Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 8 lipca 2004 r. Nr PD-I/423/97/04, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 w/w ustawy, stwierdza co nastę ...

Zapytanie dotyczy wykładni przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z chwilą zbycia nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości i otrzymania środków finansowych na pokrycie postępowania upadłościowego przedsiębiorstwa państwowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.10.2004 r., uzupełnione w dniach 25.10.2004 r. i 26.10.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w k ...

Wzłożonym piśmie Podatnik przedstawił, iż przedsiębiorstwo państwowezostało sprywatyzowane poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa(01.07.2004r. – data podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży przedsiębiorstwa państwowego). Ponadto Podatnik stwierdza, iż spółka nabywająca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązkiprzedsiębiorstwa państwowego. W złożonym zapytaniu Podatnik, nabywcaprzedsiębiorstwa państwowego, zwrócił się o zajęcie stanowiskaprzez tutejszy urząd skarbowy w następujących kwestiach: 1.czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotępodatku naliczonego z faktur wystawionych na przedsiębiorstwopaństwowe za dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody, usługtelekomunikacyjnych i sprzątania za miesiąc czerwiec br., którychtermin płatności upływa w miesiącu lipcu br.? 2.czy podatnik ma prawo do korekty podatku należnego w deklaracji VAT-7po otrzymaniu dokumentu celnego potwierdzającego wywóz towaruza granicę RP, tj. eksport towarów? Podatnik stwierdza, iż „...w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec br. przedsiębiorstwopaństwowe sprzedaż eksportową z uwagi na brak potwierdzenia wywozuopodatkowały stawką 22% jako sprzedaż krajową...”. 3.czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego wdeklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec br. o kwoty podatku naliczonego zfaktur m.in. za usługi marketingowe wystawione na przedsiębiorstwopaństwowe? Podatnik stwierdza, iż w oparciu o podpisane umowy owspółpracy handlowej z sieciami, po zakończeniu II kwartałuotrzymał w miesiącu lipcu br. faktury za usługi marketingowewystawione z datą miesiąca lipca br. i dotyczące okresu II kwartałubr. 4.czy podatnik ma prawo do wystawiania faktur korygujących sprzedaż iobniżania kwoty podatku należnego z tyt. dokonanej sprzedaży przezprzedsiębiorstwo państwowe do 30 czerwca 2004r.? Podatnik stwierdza,iż „... na podstawie podpisanych aneksów do umówhandlowych jednostka przyjęła zobowiązania przedsiębiorstwapaństwowego między innymi w zakresie przyjęcia zwrotów towarówz sieci handlowych po sezonie i będzie musiała po 1 lipca br.korygować wartość sprzedaży tych jednostek”. 5.czy podatnik ma prawo do dokonywania korekt deklaracji podatkowychVAT-7 z tyt. nie dokonania obniżenia podatku należnego o kwotępodatku naliczonego z okresu do 30 czerwca 2004r.? 6.czy podatnik. ma prawo do dokonywania korekty deklaracji VAT-7 zamiesiąc czerwiec br. z tyt. nie ujęcia faktur korygujących sprzedaż wzwiązku z nie otrzymaniem do dnia 25 lipca br. potwierdzeniaotrzymania przez kontrahenta faktury korygującej wystawionej przezprzedsiębiorstwo państwowe?

W świetle art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Ponadto zgodnie z art. ...

Generowanie strony w 6 ms