Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bon towarowy

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo znak: FK 3112/62/2003 z dnia 06.03.2003 r. (data wpływu – 12.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa si ...

Czy wartość bonów towarowych, które zostały sfinansowane innymi środkami niż pochodzącymi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu związków zawodowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolna od podatku dochodowego jest wartość rzeczowych świadczeń otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych - do wysokości nie przekraczającej w ...

Czy wartość bonów towarowych, które zostały sfinansowane innymi środkami niż pochodzącymi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszu związków zawodowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy w tym przypadku wartość zakupionych bonów stanowić będzie koszt uzyskania przychodu dla firmy?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy stanowi, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków pracodawcy na ...

Czy bony towarowe wydawane pracownikom oraz emerytom i rencistom sfinansowane w całości ze środków ZFŚS podlegają opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 23.02.2004 r. (znak: I US.XVII/415/11/04) w następujący sposób: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o poda ...

W okresie luty - kwiecień w naszej Spółce było przeprowadzone badanie bilansu przez Firmę X. Biegły Rewident prowadzący badanie otrzymała od naszej Spółki bony towarowe z okazji Dnia Kobiet oraz świąt Wielkanocnych. Bony były finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jakie zobowiązania podatkowe powstają po stronie naszej Spółki oraz osoby obdarowanej?

Z Państwa pisma wynika, że osoba nie będąca Waszym pracownikiem otrzymała świadczenie rzeczowe w postaci bonów towarowych. Przekazane świadczenie było finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W takim przypadku świadczenie to nie jest objęte zwolnieniem od podatku dochodowego. Wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym wartość otrzymanej przez Podatnika nagrody w postaci bonu towarowego stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej?

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej w zakresie handlu artykułami żywnościowymi, otrzymał w 2003r. nagrodę-bon towarowy w kwocie 2.268,00 zł przyznawaną przez Sklep-Hurtownię osobom, które na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zakupią towary handlowe. Realizacja wydanego bonu polegała na tym, że Podatnik ...

Podatnik zwrócił się do Urzędu Skarbowego z zapytaniem jakim dokumentem potwierdzić Urzędowi Gminy dokonaną sprzedaż za bony towarowe.

Podatnik w grudniu 2003 r. realizował w swoim sklepie bony towarowe wystawione przez Urząd Gminy. Chcąc rozliczyć zrealizowane bony tzn. wymienić na gotówkę w Urzędzie Gminy zażądano od Podatnika wystawienia faktury VAT lub rachunku. Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z artykułem 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, po ...

Wyrażenie opini w sprawie opodatkowania bonów towarowych uprawniających do wymiany na towar, otrzymywanych przez emerytów, ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Działając na podstawie art. 14a §.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz.926, z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22 stycznia 2004 roku , nr. FP/040000/331/4/2004 , uprzejmie wyjaśniam: W dniu 22 stycznia 2004 roku wpłynęło do tut. Urzędu skarbowego pismo z prośbą o wyrażenie opini w sprawie opodatkowania bonów towarowych uprawniających do wymiany na to ...

Czy bony towarowe przekazane emerytom i rencistom od byłego zakładu pracy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunk ...

Czy wydawane bony towarowe i wypłacane dopłaty do wypoczynku letniego dla emerytur i rencistów byłych pracowników zakładu pracy sfinansowane w całości ze środków ZFŚS są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z pisemną odpowiedzią Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze z dnia 20 kwietnia 2004 roku nr PD-3/415/32/04 w sprawie opodatkowania w 2004 roku bonów towarowych i dopłat do wypoczynku letniego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Soc ...

Generowanie strony w 6 ms